Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends
(Transport lotniczy w obsłudze ładunków polskiego handlu zagranicznego na tle tendencji światowych)

Autorzy: Marta Mańkowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: transport lotniczy ładunków handel międzynarodowy polski handel zagraniczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (127-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport lotniczy, obok transportu morskiego, jest podstawową gałęzią trans­portu obsługującą wymianę handlową w ujęciu globalnym. W odniesieniu do masy transportowych ładunków, udział transport lotniczego w obsłudze międzynarodowych potoków handlowych kształtuje się na niskim poziomie 0,25o/o- l %, natomiast w ujęciu wartościowym jego udział wzrasta do poziomu 13o/o-35%. W polskim handlu zagranicznym transport lotniczy ma marginalne znaczenie w sto­sunku do alternatywnych gałęzi transportu i odpowiada za mniej niż 0,1% przewozów wykonywanych w relacjach międzynarodowych (w ujęciu masowym). W odniesieniu zaś do wartości transportowych dóbr, udział tej gałęzi transportu wzrasta do poziomu ok. 4%. W ostatnich latach zauważyć można także rosnący popyt na międzynarodowe przewozy lotnicze cargo z/do Polski. Celem artykuły jest ocena znaczenia i identyfikacja barier rozwoju transportu lotni­czego w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babić D., J. Kuljanin, M. Kalić., Air Cargo Flow Analysis in the European Union, Pro-ceedings from the 2nd Logistic International Conference, Belgrad (Serbia), 2015, http://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Papers/LOGIC2015/ID-21.pdf.
2.Boeing, World Air Cargo Forecast 2014-2015, www.boeing.com.
3.Central Statistical Office of Poland, Transport-Activity Results (for years 1992-2013), Warszawa; www.stat.gov.pl.
4.Central Statistical Office of Poland, Yearbook of Foreign Trade Statistic of Poland 2014, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl.
5.Filina L., M. Kaup., Organizacja łańcuchów transportowych skierowanych na rzeczna--morskie przewozy kontenerów w regionie Bałtyckim, in: Zmiany w lądowo-mor-skich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego - szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich, ed. K. Chwesiuk, KREOS Publishing House, Szczecin 2004.
6.Grzędzielski A., Niesprzyjające warunki skłaniają do korzystania z usług krajów sąsia-dujących, „Gazeta Prawna" 2010, Vol. 11, http://edgp.gazetaprawna.pl.
7.House of Maritime Institute in Gdansk (2010-14 ), Maritime Economy Statistics Re-view, Department of Scientific Publishing House of Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk.
8.http://ulc.gov.pl.
9.Hummels D., Globalization and Freight Transport Costs in Maritime Shipping and Avia¬tion, International Transport Forum, Working Paper 3, 2009.
10.Jawiczuk M., A. Korzeniowski., Lotniczy transport towarowy w Polsce, 2010, www.lot-nisko.home.pl.
11.Johnsson J., Fewer Cargo Planes, More Cargo in Passenger Planes, 2014, www.bloom¬berg.com.
12.Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwo-ju transportu, Szczecin: Scientific Publishing House of the Maritime University in Szczecin, 2014.
13.Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
14.Oliver Wyman, PwC et al., Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analitycz¬ne, Raport Główny, Warszawa 2010.
15.Pluciński M., Handel morski Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Vol. 224, Poznań 2012.
16.Powietrzni przewoźnicy cargo boją się konkurencji kolei, 2015, http://logistyka.wnp.pl. PwC, Ocena potencjału lotniska Zielona Góra - Babimost w zakresie obsługi przewozów towarowych, Warszawa 2006.
17.Rodrigue J.P., The Geography of Transport Systems, 2014, http://people.hofstra.edu/geo¬trans/eng/ch5en/appl5en/upshubs.html.
18.Szczepaniak T (ed.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
19.www.iata.org.
20.Wyszyński T., Cargo w 2014 r. na polskich lotniskach, 2014, www.pasazer.com.