Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przy-kładzie wymagań odnośnie dostępności

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe Unia Europejska standardy WAI
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (59-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Unia Europejska od lat w ramach swojej strategii budowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego zwraca szczególną uwagę na problem cyfrowego wykluczenia, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Jednym z działań dążących do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykluczenia cyfrowego we wspomnianej zagrożonej grupie jest obowiązek dostosowania stron instytucji publicznych do standardów WAI (ang. Web Accessibility Initiative). Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń i standardów polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz w ramach szczegółowych działań sprawdzenie stopnia dostosowania do standardu strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D., Płoszaj A., Jasiewicz J., Czerniawska D., Peszat K. (2012), Diagnoza
2.i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Bednarczyk D. (2014), Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja)
4.w Polsce, Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, nr 9/2014 (154).
5.Dijk J. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: PWN.
6.Fundacja Widzialni (2015), Zapoznaj się z 4 zasadami dostępności, http://wcag20.widzialni.org/index.php [dostęp 26.06.2015].
7.ISO (2012), ISO/IEC 40500:2012 Information technology – W3C Web Content Ac-cessibility Guidelines (WCAG) 2.0, http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/cata lo-gue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625 [dostęp 26.06.2015].
8.Jastrzębska A., Jastrzębska W. (2012), Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, w: Nierówności społeczne
9.a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt 25, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
10.Komisja Europejska (2000), eEurope 2002 – an Information Society for all, Action Plan, http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes2/actionplan_en.pdf [dostęp 22.06.2015].
11.Komisja Europejska (2010), Europejska agenda cyfrowa, COM(2010) 245 końcowy, Bruksela, 19 maja 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=
12.CELEX:52010DC0245 [dostęp 22.06.2015].
13.Marcinkowski P., Luboń M. (2015), Raport Dostępności 2015. Wybrane podmioty realizujące zadania publiczne, Fundacja Widzialni, http://www.widzialni.org/
14.raport-dostepnosci-2015,m,mg,5,96 [dostęp 8.07.2015].
15.Mrochen I., Marcinkowski P., Luboń M., Marcinkowski A. (2013), Metodologia bada-nia dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażo-nych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, Częstochowa: Fundacja Wi-dzialni, http://www.widzialni.org/metodologia-badania-dostepnosci-stron-internetowych,m,mg,5,49 [dostęp 5.07.2015].
16.PFRON (2015), Dostępność serwisu www, http://www.pfron.org.pl/pl/dostepnosc-serwisu-www/2777,dok.html [dostęp 8.07.2015].
17.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2009), Społeczeństwo Informacyjne, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C
18.1256F6A0038135E?Open [dostęp 9.06.2015].
19.W3C (1999), http://www.w3.org/TR/WCAG10/ [dostęp 26.06.2015].
20.W3C (2009), http://jigsaw.w3.org/css-validator/ [dostęp 3.07.2015].
21.W3C (2013), http://validator.w3.org/ [dostęp 3.07.2015].
22.W3C (2015), http://www.w3.org/WAI/ [dostęp 26.06.2015].
23.http://pti.org.pl/wcag [dostęp 26.06.2015].
24.http://www.pfron.org.pl/ [dostęp 3–7.07.2015].