Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności

Marek Sylwestrzak
Instytut Łączności
Słowa kluczowe: ceny usług pocztowych usługi doręczeniowe paczki pocztowe e-commerce
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (153-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualne działania Komisji Europejskiej w zakresie likwidacji barier wzrostu transgranicznego e-commerce, w tym wypadku dotyczą one wysokich opłat za usługi doręczeniowe. W tym kontekście przeprowadzono analizę zróżnicowania cen paczek o masie 2 kg w kategorii ekonomicznej w krajach UE. Przyjęto kryterium geograficzne dla usług świadczonych przez operatorów wyznaczonych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BEREC-ERGP (2015), Price transparency and regulatory oversight of cross-border parcels delivery, taking into account possible regulatory insights from the electronic communications sector, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/index_en.htm.
2.Buko J. (2010), Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych,
3.w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. II, Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58.
4.Claes A., Vergote W. (2015), Final Report. Econometric study on parcel list prices, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647.
5.Dieke A., Hillebrand A., Joyce C., Niederprüm A., Campbell jr. J.I., Polykalas S., Stolar-czyk A., Sylwestrzak M. (2014), Design and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in Europe, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/studies/index_en.htm.
6.Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regu-lacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa” nr 5.
7.Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, http://smp.
8.am.szczecin.pl/Content/1577/Obszary%20zastosowania%20gospodarki%20elektronicznej.pdf?handler=pdf.
9.Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=
10.CELEX:52012DC0573&from=PL.
11.Komisja Europejska (2012a), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy pa-czek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.
12.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/ 121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf.
13.Komisja Europejska (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE
14.LEX:52015SC0100&from=EN.
15.Komisja Europejska (2015a), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52015DC0192
16.&from=EN.
17.Komisja Europejska (2015b), Summary of Responses to the European Commission’s 2015 Public Consultation on Cross-border Parcel Delivery, http://ec.
18.europa. eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169.
19.Tapscott D. (2012), Manifest w sprawie e-umiejętności, praca zbiorowa, Bruksela, European Schoolnet, http://eskills4jobs.ec.europa.eu/c/document_library/get_file? uuid=7b6b2f62-1143-4240-8d64-7766a21f4a4d&groupId=2293353.