Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań

Autorzy: Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: model biznesu organizacja wirtualna metoda AHP preferencje
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (299-308)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań empirycznych dotyczących preferencji decydentów firm odnośnie wymiarów modeli biznesu postrzeganych przez pryzmat koncepcji organizacji wirtualnej. W badaniach wykorzystano metodę AHP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe US nr 762.
2.Chorób R., Chorób E. (2015). Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego,
3.w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 44 (4/2015), Część 1. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe US nr 595, s. 491–499.
5.Davenport T., Leibold M., Voelpel S. (2012), Strategic Management in the Innovation Economy, cyt. za: Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red.
6.M. Duczkowska-Piasecka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-wej w Warszawie.
7.Dziembek D. (2009), Atrybuty organizacji wirtualnej, w: Multimedia w biznesie
8.i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Warszawa: Difin.
9.Fabisiak L., Ziemba P. (2011), Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych, „Studia Informatica”, nr 28, s. 21–33.
10.Gospodarowicz A. (red.) (1997), Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszy-ty Naukowe US nr 763, s. 715–728.
12.Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: PWN.
13.Kuczera K. (2015a), Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu, Zeszyty Naukowe US nr 852, Szczecin, s. 193–201.
14.Kuczera K. (2015b), Metoda AHP w identyfikacji preferencji decydentów, „Ekonomi-ka i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 3, s. 34–45.
15.Mastalerz M.W. (2015), Procedura wyboru alternatywy informatyzacji przedsiębior-stwa oparta na metodzie AHP, w: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją, nr 296, red. L. Kiełtyka,
16.R. Niedbał, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 51–66.
17.Miller G. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, „The Psychological Review”, vol. 63,
18.s. 81–97.
19.Mowshowitz A. (1986), Social Dimensions of Office Automation, „Advances in Com-puters”, Vol. 25.
20.Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako cieka-wym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, w: Zarzą-dzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzych: Wałbrzy-ska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 34–44.
21.Saaty T., Ozdemir M. (2003), Why the magic number seven plus or minus two, Mathe-matical and Computer Modelling, „An International Journal”, vol. 38, Issue 3–4, s. 233–244.
22.Shiffrin R., Nosofsky R. (1994), Seven plus or minus two: A commentary on capacity limitations, „Psychological Review”, vol. 101, no. 2, s. 357–361.
23.Swacha J., Muszyńska K. (2011), Python and C#: a comparative analysis from stu-dents’ perspective, Annales UMCS, Informatica, vol. 11, no. 1, s. 89–101.
24.Wawrzyniak A. (2013), Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP, Zeszyty Naukowe US nr 781, s. 167–186.
25.Williamson O. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, http://ssrn.com/abstract=1496220 [dostęp 11.01.2016].