Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności

Marek Sylwestrzak
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: e-commerce prawa konsumenta jednolity rynek cyfrowy Europejska Agenda Cyfrowa rynek usług doręczeniowych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (379-390)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd nowych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia wzrostu e-commerce z uwzględnieniem sprawniejszego wykorzystania usług transgranicznego doręczania paczek na terenie UE. Wskazano też bariery w dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną przez potencjalnych klientów sklepów internetowych zlokalizowanych na terenie innych krajów UE. Zaakcentowano również zmiany w otoczeniu prawnym, w szczególności regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość, czyli usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu, w kontekście obo-wiązku informacyjnego i możliwości zwrotu towarów nabywanych tą drogą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cellary W. (2009), Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: bizne-sowe, administracyjne, społeczne, w: GOW – wyzwanie dla Polski, red.
2.J. Kotowicz-Jawor, s. 23–47, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
3.Cellary W. (2012), Elektroniczny biznes – mariaż ekonomii i informatyki, w: Homo informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. M. Sysło,
4.s. 147–163, Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
5.Chodak G., Latus Ł., Prałat E. (2010), Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań, „MPRA Paper” No. 34702.
6.Consumer Focus (2013), Consumer Focus response to the European Commission’s Green Paper consultation on an integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/
7.2012/parcels-delivery/docs/contributions/individuals-and-others/consumer-focus_en.pdf.
8.Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regu-lacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa”, (5).
9.Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/
10.?uri=CELEX:52012DC0573&from=PL.
11.Komisja Europejska (2012a), Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększa-nie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego, http://ec.europa.eu/
12.consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pl.pdf.
13.Komisja Europejska (2012b), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy pa-czek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.europa.eu/
14.internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf
15.Kuźniar-Żyłka K. (2013), Badania naukowe a rozwój infrastruktury informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 145, 67–75.
16.Łapuńska I., Sawicki P. (2014), Determinanty rozwoju działalności przedsiębiorstwa w sferze e-biznes, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek, s. 67-84, Opole: Instytut Trwałe-go Rozwoju.
17.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Społeczeństwa In-formacyjnego (2010), Europejska Agenda Cyfrowa: program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010–2015. Wprowadzenie i główne dokumenty, wyd. II, http://ip.mac.gov.pl/download/56/11863/
18.EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2-FINAL.pdf.
19.Nojszewski, D. (2004), Biznes elektroniczny – czyli jaki?, „E-mentor”, 1 (3), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35.
20.Rucińska D. (2001), Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
21.Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2015), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 184, 134–152.
22.Think Paga Akademia Analiz i Mediów (2015), E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem, http://paga.
23.org.pl/upload/source/Think_Paga/RAPORTY/RAPORT_eCommerce_Think_Paga_FINAL.pdf.
24.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
25.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014 poz. 827).