Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki

Autorzy: Piotr Adamczewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: e-gospodarka ICT organizacja inteligentna gospodarka oparta na wiedzy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce rynkowej w zakresie wspomagania procesów biznesowych odgrywają zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology), stanowiące podstawę e-gospodarki. Celem artykułu jest ukazanie istoty organizacji inteligentnych wobec wyzwań modelu gospodarki opartej na wiedzy.

Bibliografia

1.Adamczewski P. (2015a), Polish SMEs as Intelligent Organizations – Conditions of the ICT Support, w: Information Technology for Practice, Technical University of Ostrava, Ostrava.
2.Adamczewski P. (2015b), Management of Information in Intelligent Organizations, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
3.Adamczewski P. (2015c), E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 79, Zabrze.
4.Adamczewski P. (2015d), Informatyczne wspomaganie organizacji sieciowych, w: Zeszyty Naukowe nr 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
5.Adamczewski P. (2015e), Systemy ERP w nowoczesnych organizacjach – istota, architektura i korzyści, w: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu, red. A. Stecyk, Wydawnictwo „Texter”, Warszawa.
6.Adamczewski P. (2014), Organizacje inteligentne w rozwoju polskiej gospodarki – wybrane aspekty, w: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, red. S. Jankiewicz, Zeszyty Naukowe 2/53, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
7.Adamczewski P. (2013), Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy, red. M. Król, Zeszyty Naukowe nr 35, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
8.Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
9.Grösser S.N., Zeier R. (Eds.), (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.
10.Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
11.Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
12.Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, „Journal of Computer Information Systems”, Spring.
13.Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
14.Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, „International Journal of Intel-ligent Enterprise”, Vol. 1, Issue 2.
15.Modele biznesu w Internecie (2014), red. T. Doligalski, PWN, Warszawa.
16.Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Heidelberg – New York.
17.Unold J. (2015), Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa.