Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości
Słowa kluczowe: sekurytyzacja sekurytyzowane wierzytelności jednostki samorządu teryto¬rialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (175-185)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji, w którym inicjatorem procedury jest jednostka samorządu terytorialnego. Sekurytyzacja to technika refinansowania dokonywana w oparciu o aktywa. W Polsce nie ma odrębnego aktu prawnego regulującego sekurytyzację, co zwiększa ryzyko prawne przy wykorzystaniu tej formy finansowania przez samorządy. Przy czym w warunkach wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sekurytyzacja może być korzystną formą finansowania, która umożliwia pozyskanie środków i transfer ryzyka na inwestorów. Z drugiej strony uruchomienie tego procesu wymaga poniesienia znacznych kosztów i władze samorządowe powinny dokonać kalkulacji opłacalności wykorzystania tego instrumentu finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz-Szkutniak, M., Lawędziak, B., Szkutniak, W., Wolny-Dominiak, A., Zakrzewska-Dery lak, B. (2009). Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach go-spodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
2.Bielawska, A. (2008). Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa.
3.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12 (s. 161-169). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
4.Bucholski, R. (2012). Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finan-sowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 46, sectio H Oeconomica (s. 90-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie.
5.Clist, A. (1999). Zasady sekurytyzacji. W: J. Zombirt (red.), Perspektywy rozwoju sekury-tyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu.finanso¬wania działalności. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.
6.Dawidowicz, D. (2014). Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu teryto¬rialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomicz¬ne Problemy Usług, 115 (s. 33-50). Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Dusza, D. (2012). Nowe źródło pozyskiwania funduszy. Pobrane z: http://www.wspolnota. org.pl/aktualnosci/aktualnosc/nowe-zrodlo-pozyskiwania-funduszy/ (2016).
8.Kreczmańska-Gigol, K. (2009). Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju se-kurytyzacji aktywów w Polsce. Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, 95 (s. 9-19). Warszawa.
9.Mituś, A. (2014). Sekurytyzacja ijej uregulowanie w przepisach prawa krajowego - zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362 (s. 286-299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu.
10.Półtorak, B. (2007). Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności ban-ków hipotecznych. Warszawa: CeDeWu.
11.Pyka, I. (2003). Finansowanie banków przez sekurytyzacją aktywów. W: J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, t. II (s. 137-145). Białystok: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
13.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. DzU 1936, nr 37, poz. 282, z późn. zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.