Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Proinnovative Regionalentwicklung in Polen
(Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce)

Autorzy: Rafał Klóska
Universitat Stettin Fakultat Management und Leistungswirtschaft
Słowa kluczowe: rozwój regionalny innowacyjność analiza statystyczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (201-211)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z wyzwań integracji w ramach Unii Europejskiej jest niski poziom inno­wacyjności w Polsce. Polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie. Transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy (GOW) powoduje bowiem, że procesy rozwojowe determinowane są podejmowaniem działań opartych na wiedzy i innowacjach. Innowacyjność i rozwój regionalny to terminy powszechnie dziś używane, ale niejednoznacznie definiowane, a tym samym często interpretowane domyślnie i rozumiane intuicyjnie. Szerszym pojęciem wydaje się rozwój regionalny, a innowacyjność regionów staje się jego determinantą, czyli jednym z głównych czynników go wyznaczających. Najczęściej badacze skupiają się na rozpoznaniu jednego z tych wielowymiarowych zjawisk. Z uwagi na wzajemną relację, czyli stosunek zachodzący między tymi kategoriami ekonomicznymi, zasadne wydaje się również ich łączne rozpatrywanie. Celem artykułu je st próba ukazania rosnącej roli innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz porządkowanie liniowe tych wielowymiarowych charakterystyk, w Polsce trak­towanych razem (jako proinnowacyjny rozwój regionalny) a nie, jak zazwyczaj, osobno.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagińska, A. (2010). Rozwój kapitału ludzkiego determinantą innowacyjności i konkurencyjności regionu. W: M. Dylewski (ed.), Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ban-kowej w Poznaniu, 27. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
2.Brol, R. (2009). Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych. In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
3.Broszkiewicz R., Pokusa, T. (2008). Regiony absorpcji i generowania impulsów innowa-cyjnych - studium przykładu regionów południowych w Polsce. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3 (S. 55-64). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,.
4.Castells, M. (1998). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publ.
5.Filipiak, B., Kogut-Jaworska, M. (2008). Wspieranie rozwoju i innowacyjności insty¬tucji otoczenia biznesu przez samorząd gminny. In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Górecka, D., Muszyńska, J. (2011). Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regi-onów. In: J. Suchecka (ed.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekono¬miczne. Folia Oeconomica, 253. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Innovation Union Scoreboard 2013. European Union, Belgium 2013.
8.Janasz, W. (red.). (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa:
9.Difin.
10.Kłóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce.
11.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Korenik, S. (2012). Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku. In:
13.B. Filipiak (ed.), Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
14.Kozubek, Z. (1999). Etapy i procedury budowy strategii rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Kuszewski, T., Sielska, A. (2010). Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych.
16.Współczesna Ekonomia, 1 (13).
17.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technolo¬gia informacyjna. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Rogowska, M. (2007). Znaczenie infrastruktury w rozwoju regionalnym - aspekt teore-tyczny. In: Z. Przybyła (ed.), Gospodarka Przestrzenna, 10, 43-46.
19.Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. I. Kraków: StatSoft, s. 337.
20.Węgrzyn, G. (2009). Innowacyjność sektora usług a sytuacja na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530. Ekonomiczne Problemy Usług, 31. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
21.Winiarski, B. (1999). Czynniki konkurencyjności regionów. In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.