Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce

Autorzy: Magdalena Kogut-Jaworska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: finanse publiczne pomoc publiczna rozwój przedsiębiorczości
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (213-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania państwa na przedsiębiorczość oraz omówienie roli i głównych wa­runków stosowania tej pomocy. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wspierania przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i regulacji pomocy publicznej. Pierwsza część opracowania stanowi wprowadzenie w zagadnienia dotyczące systemu wsparcia publicznego. W dalszych rozważaniach uwagę poświęcono zasadom i rodzajom wsparcia z uwzględnieniem warunków dotyczących jego udzielania. W ostatniej części zawarto ogólne wnioski wynikające z tendencji w udzielaniu pomocy państwa w ostatnich latach w Polsce na tle wskaźników związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budlewska, R. (2013). Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Polsce.
2.Zarządzanie i Finanse, 2 (2).
3.Fedan, R., Kaliszczak, L., Grzebyk, M. (2009). Przedsiębiorczość w procesie rozwoju re-gionu podkarpackiego. W: A. Czudec (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
5.Hausner, J., Mazur, S. (red.) (2015). Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpo-spolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
6.Jankowski, B. (2001). Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
7.Jaźwiński, I. (2007). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersy-tetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne Problemy Usług, 8. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.KPMG (2015). Fundusze unijne w Polsce na lata 2014-2020 - przewodnik dla przedsię-biorców.
9.Kryskowa, L. (2013). Zwrotne i bezzwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Euro-pejskiej dla przedsiębiorców. Wystąpienie na IX Kongresie Ekonomistów Polskich (materiał udostępniony przez PTE).
10.Litwińczuk, H. (red.) (2013). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Ministerstwo Rozwoju (2015). O wsparciu przedsiębiorczości. Wsparcie finansowe ze środków budżetowych.
12.Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Materiały szkoleniowe, Katowice 11.12.2015.
13.Postula, I., Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: LexisNexis.
14.Poźniak, A. (2013). Rola samorządu we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na przykła-dzie miasta Suwałk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6412. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwer¬sytetu Szczecińskiego.
15.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Raporty o pomocy publicznej i pomocy de minimis w latach 2008-2014, UOKiK. Pobrane z: http://www.uokik.gov.pl.
16.Warbiński, M. (2000). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE. Warszawa:
17.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.