Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce

Autorzy: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy obligacje komunalne rynek obligacji Catalyst
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (225-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem dłuż­nych instrumentów finansowych zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez nie możliwości pozyskania kapitału w celu realizacji inwestycji finansowych ze środków Unii Europej­skiej. W Polsce JST mają do wyboru uplasowanie emisji obligacji na rynku zorganizowanym lub rynku niezorganizowanym. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce w latach 2009-2015 poprzez ocenę wielkości rynku, porównanie wartości emisji na rynku zorganizowanym i niezorganizowanym, analizę płynności oraz ocenę struktury inwestorów. Wyniki badań wskazują na słaby stopień urynkowienia obligacji komunal­nych w Polsce, niską płynność walorów oraz dominację banków wśród obligatariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, J., Kołosowka, B., Voss, G. (2012). Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (46). Lublin: Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Biuletyn statystyczny Catalyst- raport roczny za lata 2009-2015. Pobrane z: www.gpw-catalyst.pl, dostęp 20.06.2016.
3.Brzozowska, K. (2015). Rynek obligacji komunalnych Catalyst - stan i oczekiwania.
4.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881. Ekonomiczne Problemy Usług, 118. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Filipiak, B. (2015). Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu jednostek samo-rządu terytorialnego. W: L. Pastrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego.
7.Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
8.Kozuń-Cieślak, G. (2008). Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samo-rządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Markowski, K. (2002). Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce. W: K. Ciejpa--Znamirowski (red.), Problemy zarządzania na rynku kapitałowym. Studia i mate-riały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
10.Mazurek-Chwiejczak, M. (2011). Rynek obligacji komunalnych w Polsce. W: J. Szołno--Koguc, A. Pomorska (red), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery re-dukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
11.Mosionek-Schweda, M., Panfil, P. (2014). Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie¬go, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Podsumowanie IV kwartału i roku na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce (za lta 2009-2015). Fitch Polska, Rating & rynek.
13.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. (2014). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
14.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
15.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2010). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2009 r.
16.Warszawa: Narodowy Bank Polski.
17.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2011). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 201 Or.
18.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2012). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2011 r.
19.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2013). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2012 r.
20.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990, nr 16, poz. 95. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 1995, nr 83, poz. 420.
21.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
22.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zezm.