Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Elżbieta Malinowska-Misiąg
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Instytut
Słowa kluczowe: zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego regionalne zróżnicowanie zadłużenia samorządowego indywidualny wskaźnik zadłużenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (249-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2015. Analiza uwzględnia podział na rodzaje jednostek (gminy, powiaty, województwa), przy czym w przypadku gmin za zasadne uznano wyodrębnienie miast na prawach powiatu - jednostek dominujących w całkowitej strukturze zadłużenia samorządowego. Najwięcej miejsca poświęcono zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu regional­nym, w którym dostrzec można wiele ciekawych zależności. Artykuł rozpoczyna przedstawienie zadłużenia samorządowego na tle zadłużenia całego sektora finansów publicznych, kończy zaś analiza zadłużenia w roku 2015, której część odnosi się do obowiązujących od 2014 r. wymogów związanych z koniecznością spełniania tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rada Ministrów (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycz¬nia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa.
2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2013, poz. 885, ze zm. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/319514 l/Komunikat+w+sprawie+przek azania+cz%C4%99%C5%9Bci+aktyw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf.
3.http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jed¬nostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.