Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin

Autorzy: Marta Szaja
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rewitalizacja gentryfikacja finanse gmin finanse UE
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (311-325)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest zestawienie wspomaganych instytucjonalnie pro­cesów odnowy (rewitalizacji) oraz rynkowych procesów odnowy (gentryfikacji), a także analiza finansowego aspektu procesu rewitalizacji w kontekście zachodzących zmian struktury społecznej, przestrzennej i gospodarczej na odnawianych obszarach. Prowadzone rozważania mają doprowa­dzić do sformułowania wniosków dotyczących wzajemnych relacji obu procesów, uwzględniając przykład Miasta Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beauregard, R.A. (1986). Chaos and Complexity of Gentrification. W: N. Smith, P. Wil-liams (red.), Gentrification of the City. London: Allen and Unwin.
2.Berry, J.W. (1976). Human ecology and cognitive style: Comparative studies in cultural and psychological adaptation. New York: Sage/Halsted.
3.Davidson, M., Lees, L. (2005). New-build 'gentrification' and London's riverside renais-sances. Environment and Planning, 37, 1165-1190.
4.Glass, R. (1964). Introduction to London: Aspects of Change. London: Centre for Urban Studies.
5.Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Monografie JGiPZ PAN, 11.
6.Hermann, M., Leuthold, H. (2003). The Consequences of Gentrification and Marginalisa¬tion on Political Behaviour. Zurich: University of Zurich, Department of Geography.
7.Jadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 3, 64-77.
8.Jałowiecki, B. (2000). Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe Scholar.
9.Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz¬nej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna, Uwarunkowania społeczno-kulturowe.
11.Warszawa: Wydawnictwo PWN.
12.Lambert, C., Boddy, M. (2002). Transforming the city: post-recession gentrification and re-urbanisation. Bristol: University of the West of England, Faculty of the Built Environment.
13.Lees, L., Slater, T., Wyly, E. (2008). Gentrification. New York: Routledge.
14.Ley, D. (1996). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford:
15.Oxford University Press.
16.Lisowski, A. (1999). Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast. XI Konwersatorium wiedzy o mieście: zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (2014). Szczecin. Ministerstwo Rozwoju (2015). Krajowa Polityka Miejska 2023.
18.Ministerstwo Rozwoju (2016). Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach opera-cyjnych na lata 2014-2020.
19.Smith, N. (1996). The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city. London -New York: Routledge.
20.Smith, N., Williams, P. (red.). (1986). Alternatives to orthodoxy: invitation to a debate. W:
21.Gentrification of the City. London: Allen & Unwin.
22.Ustawa z dnia 5 października 2015 r. o rewitalizavcji. DzU 2015, poz. 1777.
23.Zborowski, A. (red.). (2009). Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
24.Ziobrowski, Z., Jarczewski, W. (red.). (2010). Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
25.www.funduszeeuropejskie.gov.pl