Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
The economic potential of regions and the development of the transport network. A case study of the regions located alongside the Oder Waterway
(Potencjał ekonomiczny regionów a rozwój sieci transportowej. Studium przypadku regionów zlokalizowanych na przebiegu odrzańskiej drogi wodnej)

Autorzy: Marta Mańkowska
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: region potencjał gospodarczy Odrzańska Droga Wodna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (135-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój sieci transportowej determinuje rozwój społeczno-gospodarczy regionów, z drugiej strony potencjał ekonomiczny regionu może stanowić podstawę dla rozwoju systemu transportowego w obszarze jego ciążenia. Głównym przedmiotem badań podjętych w niniejszym artykule są regiony zlokalizowane na przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej (OW). Celem artykułu jest określenie potencjału ekonomicznego tych regionów w kontekście zasadności realizacji planowanych przez rząd działań inwestycyjnych w zakresie poprawy parametrów technicznych OW i przystosowania jej docelowo do klasy żeglugowej Va.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agnew, J. (2000). From the political economy of regions to regional political economy. Progress in Human Geography, 24 (1).
2.Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brodecki, Z. (ed.). (2005). Regiony. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
4.Central Statistical Office of Poland (2015). Local Data Bank. Available at: https://bdl.stat. gov.pl/BDL/start.
5.Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
6.Christopherson, S. (2008). Local and regional development. Economic Geography, 84 (2), 241‒242.
7.Czech Statistical Office (2015). Statistical Yearbook of Regions of the Czech Statistical Office. Statistical Yearbook of the Moravskoslezský Region – 2014. Available at: www.czso.cz.
8.Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) (10.2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
9.Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Eurostat (2015). Eurostat Database. Publications Office of the European Union. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat.
11.Federal Statistical Office, Germany (2015). GENESIS-Online Database. Available at: www-genesis.destatis.de.
12.Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
13.Jaworska, M., Luty, L. (2009). Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego. Acta Sci. Pol., Ser. Oeconomia, 8 (3), 37‒44.
14.Komornicki, T., Bański, J., Śleszyński, P., Rosik, P., Świątek, D., Czapiewski, K., Solon, B. (2010). Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
15.Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74.
16.Kosiedowski, W. (2001). Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. In: W. Kosiedowski (ed.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
17.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40‒56.
18.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (10.2014). Dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa.
19.Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (01.2013). Strategia rozwoju transportu do 2020 (perspektywą do 2030). Warszawa.
20.Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
21.Oosterhaven, J., Knaap, T. (2003). Spatial economic impacts of transport infrastructure investments. In A. Pearman, P. Mackie, J. Nellthorp, L. Giorgi (eds.), Transport Projects, Programmes and Policies: Evaluation Needs and Capabilities.
22.PAIZ 2015. Available at: www.paiz.gov.pl.
23.Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warwszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Pike, A., Rodríguez-Pose, A., Tomaney, J. (eds.). (2010), Handbook of local and regional development. Routledge.
25.Porter, M.E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14 (1), 15‒34.
26.Rosik, P. (2004). Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego. Zeszyty Studiów Doktoranckich/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 19, 45‒66.
27.Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3 (1), 27‒43.
28.Strahl, D. (2001). Zróżnicowanie rozwoju regionów Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 17 (885), 34‒41.
29.Strahl, D. (ed.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
30.Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014–2020 z perspektywą do roku 2030. Projekt (2016). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
31.Teresa, C. (2002). Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2‒3 (9), 5‒14.
32.Tomaszewski, K. (2007). Regiony w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.