Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Role of the sharing economy in the contemporary economy
(Rola gospodarki współdzielenia we współczesnej gospodarce)

Autorzy: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Economic Policy and Social Economy
Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia (sharing economy) gospodarka współpracy prosument ICT
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (27-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę i rolę gospodarki współdzielenia. Gospodarka współdzielenia zawdzięcza swój dynamiczny rozwój w ostatnich latach gwałtownemu rozwojowi technologii: komunikacji społecznościowej, technologiom mobilnym oraz portalom wspierającym bezpośrednią współpracę ludzi. W artykule zaprezentowano rolę młodzieży, jako obecnych i przyszłych prosumentów w gospodarce współdzielenia. Pokolenie, które obecnie dorasta oto­czone tak powszechnie i dynamicznie rozwijającymi się technikami i technologiami przesyłu informacji będzie bardzo świadomym prosumentem na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Botsman (2013). Retrieved from: https://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition.
2.Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach woje-wództwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekono¬miczne Problemy Usług, 5711, 153-160.
3.Hern, A. (2015). Why the term Sharing economyfńeeds to die. Retrieved from: https://www.the
4.guardian.com/technology/2015/oct/05/why-the-term-sharing-economy-needs-to-die. https://www.parp.gov.pl/images/P ARP _publications/pdf/22522.pdf, p. 115. http://www.pwc.pl/pl/pdf/technologie-mobilne-raport-pwc. pelf, p. 49.
5.Communication of the Commission to the European Parliament, Council, European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. European progranune for the shar¬ing economy, Brussels, 2.6.2016. COM(2016) 356 final.
6.Communication of the Commission to the European Parliament, Council, European Economic and Social Committee and the Committee of Regions of 6 May 2015. https://mac.gov.pl/files/komunikat_ komisji_ europejskiej_ strategia jednolitego_ rynku_ c yfrowego.pdf.
7.Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 31, 347-358.
8.Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia.
9.Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
10.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
11.Wardzała, J. (2013). Młodzi konsumenci wobec nowych mediów - racjonalne zakupy czy fascy¬nacja technologią? Forum Socjologiczne, 4.
12.Wardzała, J. (2015). Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Prace Naukowe UE, 414.
13.Zgiep, Ł. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Retrieved from:
14.http ://www.lazarski.pl/fileadmin/user _upload/dokumenty I czasopisma/mysl-ekonomiczna-polityczna/2014/MEiP _ 4_9 _2014_Zgiep.pdf.