Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Autorzy: Magdalena Byczkowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny

Anna Majzel
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny

Andrzej Kuciński
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne atrakcyjność inwestycyjna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (51-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mnogość czynników determinujących atrakcyjność inwestycyjną sprawia, że nie można jej jednoznacznie zdefiniować, a w praktyce ocenić. Dodatkową trudnością jest niewy­mierny charakter wielu z nich, między innymi czynników pozaekonomicznych, zwłaszcza kul­turowych i społecznych. Wydaje się, że oprócz korzystania z najbardziej popularnych rankingów porównujących kraje pod względem atrakcyjności inwestycyjnej inwestorzy powinni dokonywać kompleksowej analizy obejmującej szeroki wachlarz uwarunkowań. Skutkiem procesów integra­cji i globalizacji jest ujednolicenie coraz większej ilości uwarunkowań funkcjonowania kapitału zagranicznego w poszczególnych krajach. Z drugiej strony atrakcyjność inwestycyjna je st kształto­wana przez państwo i władze lokalne. To one podejmują działania w kierunku tworzenia przewag danego obszaru w zakresie, który nie został jeszcze zunifikowany. Celem niniejszego artykułu było dokonanie charakterystyki atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych, uwzględniając podstawowe czynniki stanowiące o wy­borze miejsca przyszłej lokalizacji BIZ.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Byczkowska, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania rozwoju regionu. Szczecin: Print Group, D. Krzanowski.
2.EYEuropeaninvestmentMonitor (2013, 2014, 2015, 2016). Pobrane z: www.eyeim.com(21.03.2017). Franc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - perspek¬tywa międzynarodowa. Przegląd Organizacji, 4, 28-32.
3.IMF (2014). World Economic Outlook Database. Pobrane z: www.imf.org/en/Data, https://www. imf.org/external/pubs/ft/weo (27.03.2017).
4.Jantoń-Drozdowska, E„ Majewska, M„ Grala, J. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świe¬tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIV(3), 131-153.
5.Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
6.Leśniak, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów.
7.Wrocław.
8.Lizińska, W„ Kisiel, R. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich wo-jewództwa warmińsko-mazurskiego. W: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki (s. 78-99). Toruń: Wyd. UMK.
9.Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Stawicka, M„ Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław.