Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Autorzy: Dorota Czerwińska-Kayzer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów i Rachunkowości
Słowa kluczowe: koszty struktura kosztów koszty rodzajowe przedsiębiorstwa produkujące pasze
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem głównym opracowania było przedstawienie struktury kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt i porównanie ich z innymi grupami przed­siębiorstw przemysłu spożywczego. Przyjęto założenie, że struktura kosztów rodzajowych jest cechą charakterystyczną nie całej branży, lecz danej klasy przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia badań wykorzystano niepublikowane dane GUS ze statystycznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw niefinansowych (F02) z lat 2005-2015. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dominującym kosztem rodzajowym były koszty zużycia materiałów. Ich udział w poszczególnych grupach przedsiębiorstw był różny i wahał się. Z kolei kosztami o najmniejszym znaczeniu były podatki i opłaty. Przedsiębiorstwa produkujące pasze dla zwierząt gospodarskich należą do klas przedsiębiorstw o największym udziale kosztów materiałowych. Ich udział w strukturze kosztów rodzajowych wynosił ponad 80%. Oznacza to, że kadra zarządzająca w tych podmiotach, chcąc poprawić wyniki finansowe i efektywność, po­winna swoje działania koncentrować na gospodarce materiałowej. Przedstawione wyniki badań potwierdzają hipotezę badawczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belch, P. (2015). Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym. W: E. Nowak, M. Ko-walewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (s. 51-61). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Bławat, F. (2011). Podstawy analizy ekonomicznej. Warszawa: CeDeWu.
3.Chłodnicka, H., Zimon, G. (2013). Analiza kosztów w przedsiębiorstwach tworzących grupy za-kupowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 293-303.
4.Jerzak, M. (red.) (2015). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5.Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
6.Niepublikowane dane GUS (2015). Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 - bilans sporzą¬dzony na dzień 1.01 i 31.12 oraz rachunek zysków i strat w układzie sekcji, grup i klas przedsiębiorstw przemysłu spożywczego za lata 2010-2015.
7.Nowak, E. (2014). Rachunek kosztów jako źródło danych w modelowaniu mikroekonomicznym.
8.Szczecin: Wyd. Naukowe US.
9.Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
10.Nowak, M. (2006). Koszty w strategiach przedsiębiorstwa. W: E. Nowak, (red.), Strategiczne
11.zarządzanie kosztami (s. 23-28). Kraków: Oficyna Wydawnicza.
12.Sawicki, K. (2000). Analiza kosztów firmy. Warszawa: PWE.
13.Szczypa, P. (2014). Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu. Warszawa: CeDeWu.
14.Walińska, E. (2009). Mini-meritum - Rachunkowość. Warszawa: Wolters Kluwer Business. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
15.Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.