Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia

Autorzy: Andrzej Kuciński
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny

Magdalena Byczkowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: spółka akcyjna akcje wykupy akcji własnych umorzenie akcji własnych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: G19 G35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia stanowi alternatywną wobec dywi­dendy pieniężnej metodę transferu kapitałów spółki do udziałowców. Na najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych obserwuje się rosnące znaczenie wykupów akcji własnych kosztem dywi­dendy. Zasadniczym celem prowadzonych rozważań jest analiza i ocena skali stosowania wykupów akcji własnych w celu ich umorzenia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako metody dystrybucji gotówki na rzecz akcjonariuszy. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż wykupy akcji własnych na GPW w Warszawie są przeprowadzane stosunkowo rzadko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowski, D. (2010). Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Warszawa: Wolters Kluwer. Gryglewicz, S. (2001). Wykup akcji jako alternatywa wypłaty dywidendy w praktyce funkcjo¬nowania spółek notowanych na GPW w Warszawie. W: W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce (s. 274-304). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
2.Horbaczewska, B. (2012). Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowy. War¬szawa: CeDeWu.
3.Nowicki, A. (2007). Umorzenie akcji, Warszawa: C.H. Beck.
4.Oleksy, P. (2009). Buy-back na rynku nieruchomości- zarys problematyki. Świat Nieruchomości, 2 (68), 46-51.
5.Pieloch, A. (2012). Sposoby odkupienia akcji własnych spółek publicznych a motywy jego prze-prowadzania. W: J. Duraj (red), Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych (s. 139-160). Łódź: Wyd. UŁ.
6.Słoński, T. (2012). Analiza wpływu wspomagania długiem wykupu akcji (LEO) na wartość spółki.
7.Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
8.S&P Dow Jones Indices, Press Release, McGraw Hill Financial, Mar 22 2016. Pobrane z: http:// us.spindices.com/ (25.09.2016).
9.Sójka, T. (2002). Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 37-56.
10.Sójka, T. (2004). Umorzenie akcji. Kraków: Zakamycze.
11.Szablewski, A. (2008). Zwrot gotówki do właścicieli: polityka dywidendy i wykupu własnych akcji.
12.W: A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Managment- koncep¬cje, narzędzia, przykłady (s. 417-447). Warszawa: Poltext.
13.Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037.
14.Zarębski, S. (2016). Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych- korzyści i zagroże¬nia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2), 65-75.