Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji

Autorzy: Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny Zakład Ekonomii i Rachunkowości

Emilia Drozłowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FI FO"

Marcin Sobieraj
DGS Business Services Sp. z o.o. w Szczecinie
Słowa kluczowe: kalkulacja kosztów koszty produkcji biodiesel biopaliwa mikroalgi
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (229-242)
Klasyfikacja JEL: D24 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ustawiczny wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju energię przyczynia się do poszukiwania alternatywnychjej źródeł i surowców. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z identyfikacją, wyceną i kalkulacją kosztów produkcji biopaliw przy wykorzystaniu mikroalg. Treść artykułu stanowi charakterystyka procesów produkcji biodiesla i biometanu z mi­kroalg, na podstawie której zostały wyodrębnione koszty poszczególnych faz i procesów produkcji tych biopaliw oraz sformułowane zasady kalkulacji kosztów ich produkcji. Podjęte w artykule rozważania mogą stanowić podstawę do analizy i oceny kosztów produkcji oraz wyników finan­sowych przedsiębiorstw wytwarzających biopaliwa na bazie mikroalg.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Behera, S., Singh, R., Arora, R., Sharma, N.K., Shukla, M., Kumar, S. (2014). Scope of Algae as Third GenerationBiofuels. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, s. 90. Pobrane z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324237/ (1.02.2017).
2.Biernat, K. (2012). Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 roku.
3.Chemik, 66 (l l), ll78-ll89.
4.Chojnacka, K., Saeid, A., Michalak, I. (2012). Możliwości zastosowania biomasy alg w rolnictwie.
5.Chemik, 66 (l l), 1235-1248.
6.Czekała, W., Lewicki, A., Janczak, D. (2013). Przegląd instalacji do przemysłowej produkcji alg na biomasę. Technika Rolnicza i Leśna, 3, ll-13.
7.Dąbrowski, W., Bednarski, W. (2012). Perspektywy zastosowania oleju z alg w produkcji biodiesla.
8.Nauki Inżynierskie i Technologie, 4 (7), 19-34.
9.Dragone, G. Fernandes, B., Vicente, A.A., Teixeira, J.A. (2010). Third Generation Biofuels from Microalgae. W: A. Mendez Vilas (red.), Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 2, 1355-1366.
10.Frąc, M., Jezierska-Tys, S., Tys, J. (2009). Algi - energia jutra (biomasa, biodiesel). Acta Agrophy¬sica, !3 (3), 627-638.
11.Górka, W. (20ll). Na bazie morskich alg. 5. Pobrane z: http://sadinfo.pl/artykuly-20ll/520ll/263- -na-bazie-morskich-alg.html (20.02.2017).
12.Illman, A.M., Scragg, A.H., Shales, S.W. (2000). Increase in Chlorella Strains Calorific Values When Grown in Low Nitrogen Medium. Enzyme and Microbial Technology, 27 (8), 631-635.
13.Innowacyjne wykorzystanie alg (2014). Farmer.pl. Pobrane z: http://www.farmer.pl/produkcja-ro-slinna/ochrona-roslin/innowacyjne-wykorzystanie-alg,50126.html (1.02.2017).
14.Jorquera, O., Kiperstok, A., Sales, E.A., Embiruęu, M., Ghirardi, M.L. (2010). Comparative Energy Life-cycle Analyses ofMicroalgal Biomass Production in Open Ponds and Photobioreactors. Bioresource Technology, IOI (4), 1406-1413.
15.Kiziukiewicz, T. (red.) (2004). Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert.
16.Klimiuk, E., Pawłowska, M., Pokój, T. (2012). Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego roz¬woju. Warszawa: PWN.
17.Komunikat Komisji Europejskiej nr 34 z 2006 r. Strategia UE na rzecz biopaliw. SEC (2006)34 końcowy.
18.Larkum, W.D., Ross, I.L., Kruse, O., Hankamer, B. (2012). Selection, Breeding and Engineering of Microalgae for Bioenergy and Biofuel Production. Trends in Biotechnology, 30 (4), 198205.
19.Lundquist, T.J., Woertz, I.C., Quinn, N.W.T., Benemann, J.R. (2010). A Realistic Technology and Engineering Assessment of Algae Biofuel Production. Energy Biosciences Institute. Pobrane z: http://ebiweb.org/program_project/realistic-technology-and-engineering-assessment--algae-biofuel-production-completed (6. O 1.2017).
20.Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel Production and Other Applica-tions: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, I4, 217-232.
21.Molina Grima, E., Acićn Fernandez, G., Garcia Camacho, F., Chisti, Y. (1999). Photobioreactors:
22.Light Regime, Mass Transfer, and Scaleup. Journal o/Biotechnology, 70, 231-247.
23.Munoz, R., Guieysse, B. (2006). Algal-Bacterial Processes for the Treatment of Hazardous Conta-minants: A Review. Water Research, 40, 2799-2815.
24.Nagle, N., Lemke, P. (1990). Production of Methyl-Ester Fuel from Microalgae. Applied Bioche¬mistry and Biotechnology, 24, 355-361.
25.Och, B., Łaska, G. (2013). Mikroalgi substratem do produkcji biopaliw. Pobrane z: http://www. eko-dok.pl/2013/55.pdf.
26.Radziemska, E., Lewandowski, W., Szukalska, E., Ty nek, M., Pustelnik, A., Ciunel, K. (2009).
27.Biopaliwa z rzepaku. Przygotowanie surowca do otrzymywania biodielsa w warunkach go-spodarstwa rolnego oraz pilotowanie metanolizy. Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia, I4 (1-2), 79-84.
28.Sanchez Miron, A., Contreras Gomez, A., Garcia Camacho, F., Molina Grima, E., Chisti, Y. (1999).
29.Comparative Evaluation of Compact Photobioreactors for Large - Scale Monoculture of Microalgae. Journal of Biotechnology, 70, 249-270.
30.Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2010). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Pobrane z: http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/kon-ferencja/artykuly/18.pdf (6.01.2017).