Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń

Autorzy: Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny Zakład Ekonomii i Rachunkowości
Słowa kluczowe: stowarzyszenie sprawozdawczość finansowa sprawozdanie finansowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (243-254)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym źródłem informacji finansowych o działalności podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jest sprawozdawczość finansowa. Informacje ujawniane w sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z przepisami prawa bilansowego cechuje bowiem wiarygodność. W celu jej zapewnienia oraz z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności informacji ujmowanych w sprawozdaniach podobnych podmiotów konieczne jest, aby zostały ustanowione zarówno zakres, jak i jednolite zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostek. Specyfika działalności stowarzyszeń, ich odmienność podmiotowa i finansowa w stosunku do jednostek gospodarczych wywołują potrzebę określenia szczególnego zakresu informacji ujaw­nianych w ich sprawozdaniu finansowym. Zawarte w artykule rozważania stanowią omówienie kolejnego etapu zapoczątkowanych w 2014 roku zmian rachunkowości, w tym sprawozdawczości stowarzyszeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu: (uwarunkowania, technologie, ro¬dzaje). Warszawa: C.H. Beck.
2.Kurek, H., Zielińska, H. (2000). Informacyjna funkcja rachunkowości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 553, 139-149.
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jedno¬stek samorządu terytorialnego. Dz.U. poz. 2178, z późn. zm.
4.Rydzewska-Włodarczyk, M. (2016). Zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych w Pol¬sce na przykładzie jednostek mikro. Europa Regionum, 26, 199-213.
5.Sawicki, K. (1996). Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodar¬czych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP,XXXV, 137-140.
6.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.
7.U stawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2016, poz. 1817, z późn. zm.
8.Ustawa z 11.07.2014 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. llOO.
9.Ustawa z 23.07.2015 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1333.
10.Ustawa z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
11.Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Druk nr 1045 z 17.11.2016.
12.Prezes Rady Ministrów, RM-10-139-16.
13.Waniak-Michalak, H. (2015). Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji Zamknięcie roku 2016. Rachunkowość.
14.Woźniak, E. (2017). Rachunkowość organizacji pozarządowych od 2017 roku. Rachunkowość, 4, 3-10.
15.Zając, A., Kuraś, M. (2009). Badanie potrzeb informacyjnych. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 770, 37-55.