Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego

Autorzy: Magdalena Śmiglak-Krajewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Finansów i Rachunkowości Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej

Małgorzata Węgrzyńska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Finansów i Rachunkowości Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej
Słowa kluczowe: rachunkowość rolna uprawa łubinu ujawnienia sprawozdawcze rośliny strącz¬kowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (309-319)
Klasyfikacja JEL: M40 M41 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zainteresowanie wpływem działalności rolniczej na środowisko rodzi potrzebę po­szerzenia zakresu ujawnień na temat bioróżnorodności w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo odmienność działalności rolniczej utrudnia odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych przedsięwzięć rolniczych w księgach rachunkowych, a zwłaszcza określenie wartości bioróżnorodności. W pierw­szej części opracowania przedstawiono potrzebę wyodrębnienia informacji na temat bioróżnorodno­ści wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. W drugiej części opisano metodę badawczą zastosowaną w realizacji celu artykułu. Natomiast w ostatniej opisano wyniki badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, R., Coulson, A., Mueller, K. (2000). Accounting and Financial Reporting for Environmen¬tal Cost and Liabilites. United Nations Conference on Trade and Development (UNICAD) Workshop Manual, Revision edition.
2.Czerwińska-Kayzer, D. (2015). Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej.
3.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 112-120.
4.DeLong, D. (1996). Defining Biodiversity. Wildlife Society Bulletin, 24 (4), 738-749.
5.Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.06.2003 zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolido-wanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L005l&from=en (10.01.2017).
6.Dyrektywa 2006/46/WE zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawoz¬dań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, Pobrane z: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0046&from=EN (10.01.2017).
7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22.10.2014 zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczą¬cych różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
8.Famielec, J., Stępień, M. (2005). Informacja ekologiczna w ujęciu finansowy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
9.http://www.bioroznorodnosc.org.pl/index.php?m=rolnictwo (10.01.2017).
10.Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1999). Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej). Pobrane z: https://www.ierigz.waw.pl (10.01.2017).
11.Kiziukiewicz, T. (2003). Zarządcze aspekty rachunkowości. Warszawa: PWE.
12.Kobyłko, G. (2000). Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
13.Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 5.06.1992. Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532.
14.KrajowaizbaBiegłychRewidentów (2016). Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójność sprawozdawczości. Stanowisko FEE. Pobrane z: https://www.kibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Dyrektywa--UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-i-informacji-na-temat-roznorodnosci-Jak-
15.-zapewnic-wysoka-jakosc-i-spojnosc-sprawozdawczosci.pdf (10.01.2017).
16.Sadowski, W., Walczak T. (1984). System informacji statystycznej w warunkach reformy gospo¬darczej. Warszawa: PWE.
17.Szukała, J. (2012). Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy. Warszawa: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18.Szukała, J. (2016). Kalkulacja opłacalności uprawy łubinu i grochu - materiały szkoleniowe Uni-wersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
19.Tracy, J.A. (2004). Jak czytać sprawozdania finansowe - dla zarządzających przedsiębiorców,
20.bankowców, prawników i inwestorów. Gliwice: One Press.
21.Węgrzyńska, M. (2013). Zielona Rachunkowość. Poznań: Wyd. WSE w Poznaniu. www.zporr.dolnyslask.pl (10.01.2017).
22.Zalewa, J. (2001). Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Lublin: Wyd. UMCS.