Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego

Autorzy: Małgorzata Trocka
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny raportowanie kapitału intelektualnego rachunkowość sprawozdawczość finansowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (321-331)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rolą rachunkowości jest dostarczanie informacji o stanach i procesach zachodzących w organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem jest ujecie w jej systemie również informacji o charakterze niematerialnym. Celem opracowania jest nkazanie znaczenia problematyki informacji dotyczących kapitału intelektualnego oraz ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych, w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora informatycz­nego. W artykule posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz badaniem danych empirycznych pochodzących ze sprawozdań oraz stron internetowych spółek indeksu WIG-informatyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warsza¬wa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
2.Dobija, D., Rosolińska, A. (2008). Pomiar i wycena zasobów wiedzy. W: D. Jemielnik, A.K. Koź-miński (red.), Zarządzanie wiedzą (s. 246-301). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
3.Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. Edvisson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
4.Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym.
5.Koncepcje i praktyka. Gdańsk: ODDK.
6.Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2006). Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym.
7.W: R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspekty¬wy interesariuszy (s. 78-114). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
8.Łukasiewicz, G. (2015). Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 386, 134-150.
9.Michalak, J. (2012). Kapitał intelektualny - trendy w pomiarze, prezentacji i badaniach.
10.W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (s. 151-177). Łódź: Wyd. UŁ.
11.Mroziewski, M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
12.Rogowski, W. (2006a). Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności.
13.W: R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspekty¬wy interesariuszy (s. 62-77). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
14.Rogowski W. (2006b). Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym.
15.W: R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspekty¬wy interesariuszy (s. 168-195). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
16.Sopińska, A. (2005). Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W: P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (s. 43-50). Warszawa: Oficyna Wydaw¬nicza SGH.
17.Trocka, M. (2011). Korzyści i problemy dotyczące wdrożenia koncepcji sprawozdania z kapitału intelektualnego. W: J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
18.Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
19.Zygmański, T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finanso¬wych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268.