Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP

Autorzy: Agnieszka Wlazły
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki Zakład Finansów
Słowa kluczowe: strategie płynności aktywa obrotowe optymalizacja środków pieniężnych strategia kredytowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (345-357)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zastosowanie danej strategii finansowej w zakresie płynności jest istotnym dyle­matem dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Bardzo ważne jest więc dokonanie wyboru typu kapitału finansującego majątek nietrwale związany z przedsiębiorstwem (majątek obrotowy), a także odpowiednie gospodarowanie zasobami finansowymi, należnościami i rezerwami (zapasa­mi), którymi dysponuje firma. Jest to kluczowy element mający decydujący wpływ na usytuowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, na rzetelność wywiązywania się firmy z wszelkich zobowiązań oraz na zagrożenie bankructwem firmy. Niniejszy artykuł prezentuje również pozytywne i negatywne skutki wykorzystania dwóch podsta­wowych typów strategii w zakresie płynności finansowej (defensywnej oraz ofensywnej).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czekaj, J., Dresler, Z. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa:
2.PWN.
3.Karadag, H. (2015). Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies.
4.Emeral Group Publishing Limited, MEF University, Turkey.
5.Kreczmańska-Gigol, K. (2013). Faktoring, jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
6.Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
7.Machała, R. (2011). Zarządzanie finansami i wycenafirmy. Wrocław: Unimex.
8.Michalski, G. (2009). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finan¬sowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw. Gdańsk: ODDK.
9.Micherda, B. (red.) (2004). Współczesna analiza finansowa. Kraków: Zakamycze.
10.Narkiewicz, J. (2004). Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przed-siębiorstwa. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
11.Naruć, W. (2013). Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka.
12.Wrocław: Wyd. Marina.
13.PARP (2012). Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsię-biorczości i innowacyjności w Polsce„ Finansowanie zwrotne". Warszawa.
14.PARP (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-20!4. Warszawa.
15.Ruskin-Brown, I. (2009).Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne. Kraków: Oficyna Eko-nomiczna.
16.Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a war¬tość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.