Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki

Autorzy: Anna Kwiecień
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: kapitał ludzki wiedza sukces
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (213-222)

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kategorii sukcesu oraz kapitału ludzkiego i wiedzy jako czynników determinujących osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwa w warunkach nowej gospodarki. Dla osiągnięcia powyższego celu w niniejszym artykule zdefiniowano pojęcie sukcesu i zwrócono uwagę na ogólne uwarunkowania dla sukcesu przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki. Omówiono także pojęcie kapitału ludzkiego w kontekście sukcesu, zwracając uwagę na cechy charakterystyczne kapitału ludzkiego oraz rolę wiedzy w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brózda J., Marek S. (2008), Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, w: S. Marek, M. Białasiewicz (red.) Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
2.Chatzkel J.L. (2004), Human capital: the rules of engagement are changing, „Lifelong Learning in Europe”, No. 3, Vol. 9.
3.Hamel G., Prahalad C.K. (1990) The Core Competences of the Corporation, „Harvard Business Review”, May–June.
4.Jasińska J. (2002), Planowanie kadr, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wy-dawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
5.Kapitał ludzki w Polsce w 2010 roku. Studia i analizy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
6.Kwiatkowski S. (2002), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
7.Lachiewicz S. (2013), Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf [dostęp 21.12.2014].
8.Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., red. (2007) Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
9.Od czego zależy sukces firmy? Wolters Kluwer Polska, http://www.egospodarka.
10.pl/46154,Od-czego-zalezy-sukces-firmy,1,20,2.html [dostęp 21.03.2014].
11.Perechuda K., Sobińska M., red. (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządza-nia wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
12.Pierścionek Z. (2006), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
13.Pietruszka-Ortyl A. (2004), Proces zarządzania kapitałem intelektualnym, „Prze-gląd Organizacji”, nr 6.
14.Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – me-tody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15.Rosińska M. (2007), Strategia zarządzania kapitałem ludzkim jako podstawa roz-woju organizacji w warunkach globalizacji, w: J. Schroeder, B. Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej w Poznaniu; Poznań.
16.Rybak M. (2003), Budowanie potencjału konkurencyjności, w: M. Rybak (red.); Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
17.Sull D.N. (2006) Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
18.Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W. (2011) Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
19.Zawadka Z., Hoffman U. (2012), Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-szawa.