Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
E-commerce w małych i średnich firmach

Autorzy: Magdalena Ratalewska
Uniwersytet Łódzki

Janusz Zrobek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: e-commerce MSP IT
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (267-276)

Abstrakt

Pojawienie się technologii e-commerce sprzyja odczuwalnym, korzystnym zmianom w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Obecnie istnieje wiele dobrze udokumentowanych korzyści wynikających z wprowadzania handlu elektronicznego przez MSP. Związane są one z rozszerzaniem grona klientów, zwiększaniem inwestowania w nowe produkty, wchodzeniem na nowe rynki, usprawnianiem prowadzonej działalności. Celem artykułu jest ukazanie w jakim stopniu firmy MSP wykorzystują potencjał handlu elektronicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk M., Kulawczuk P. (1999), Poradnik eksportera dla MSP, Polska Fundacja Promo-cji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
2.Coraz większa konkurencja na polskim rynku e-commerce, www. retailnet.pl, [14.01.2015].
3.Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz – Łódź.
4.Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce in-ternetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, K.E. Liber, Warszawa.
5.ICT, E-Business and Small and Medium Enterprises, OECD No. 86, OECD Digital Economy Papers from http://dx.doi.org [30.01.2015].
6.Iwanow D., The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden, http://www.diva-portal.org [29.01.2015].
7.Lunden B., Svensson U. [2011], Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk.
8.Malara Z. (2007), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współcze-sności, PWN, Warszawa.
9.Raport: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, Związek Praco-dawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014, http://iab.org.pl [15.01.2015].
10.Stanisławski R. (2013), Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowa-nie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
11.Szewczyk A. (red.) (2006), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
12.Szreder M. (2000), Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw woje-wództwa pomorskiego, „Pieniądze i Więź”, nr 3.
13.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173 poz. 1807.
14.Wrycza S., Gajda D. (2015), Pomorskie e-MSP, http://ppg.ibngr.pl/e-pomorze/pomorskie-e-msp [31.01.2015].