Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji

Autorzy: Andrzej Sołtysik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wirtualizacja sieci teleinformacyjne systemy rozproszone
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (277-286)

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd zagadnień związanych z wirtualizacją. Skoncentrowano się na określeniu roli, jaką mogą odgrywać poszczególne rozwiązania programowe i sprzętowe ze wspieraniem procesów wirtualizacji. Podkreślone zostało także znaczenie integracji wieloplatformowych rozwiązań z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest omówienie roli, jaką odgrywają różnorodne rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski P. (2005), Zintegrowane systemy informatyczne wspomagania zarządza-nia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
2.Fic M., Fic D. (2004), Partnerstwo w społeczeństwie wiedzy, w: M. Dudka (red.), Sto-sunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
3.Kubiak F., Korowicki A. (1997), Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne sys-temy informacyjne Idea przyszłości czy praktyka na dziś, www.computerworld.pl/artykuly/290007_4/.
4.Koźmiński A. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
5.Listwan T. (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
6.Paprzycki M. (2003), Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowa-nia, www.e-informatyka.pl/wiki/Agenci_programowi_jako_metodo lo-gia_tworzenia_oprogramowania.