Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych

Autorzy: Maciej Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ubezpieczenia technologie informacyjno-komunikacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (341-348)

Abstrakt

Obecnie obserwowany wzrost aktywności polskich firm ubezpieczeniowych przede wszystkim przejawia się rozwijaniem nowoczesnych usług ubezpieczeniowych, w tym oferowanych za pośrednictwem Internetu, doskonaleniem strategii marketingowych oraz zintensyfikowaniem poczynań służących podejmowaniu działalności ubezpieczeniowej na rynkach zagranicznych. We wszystkich tych obszarach działań ważną rolę odgrywa wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadanie odpowiedniej strategii działalności e-biznesowej. Artykuł ma na celu przedstawienie rodzajów strategii e-biznesowych stosowanych w działalności ubezpieczeniowej oraz znaczenia wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeniowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bera A. (2012), Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro- i małych przedsię-biorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CMI) 827, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2.Cawsey A., Dewar R. (2004), Internet Technology and e-Commerce, Palgrave Macmil-lan, New York.
3.Drab-Kurowska A. (2013), Polityka konkurencji na rynku e-commerce, Zeszyty Na-ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
4.Flejterski S. (2006), Podstawy metodologii finansów, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
5.Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspekty-wa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
6.Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R. (2012), Technologie informacyjne czynnikiem deter-minującym zmiany na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Szczecin.
7.Klein N. (2005), Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main.
8.Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna – teoria a praktyka biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”.
9.Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy – definicja i funkcje, „Bank i Kredyt”, nr 10.
10.Wieczorkiewicz A., Dąbrowska K. (2002), Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier, „Stu-dia Europejskie”, nr 3.