Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy

Autorzy: Anna Drab-Kurowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek pocztowy e-commerce
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (349-358)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie pojawiły się wraz z rozwojem rynku e-commerce dla rynku pocztowego. Ponadto w artykule przedstawiono z jednej strony sytuację na polskim rynku pocztowym w kontekście zagrożeń, jakie pojawiły się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Natomiast z drugiej strony dokonano charakterystyki rozwoju rynku e-commerce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Proble-my Usług nr 104, Szczecin.
2.Czaplewski M. (2013), Rynek e-ubezpieczeń i jego ocena, Zeszyty Naukowe Uniwersy-tetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin.
3.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin.
4.Raport E-commerce 2014.
5.Raport eHandel Polska 2012, Analiza wyników badania polskich sklepów interneto-wych.
6.Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, UKE, Warszawa 2014.
7.www.stat.gov.pl (2014).