Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE

Autorzy: Urszula Grzega
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: konsumpcja gospodarstwo domowe dostęp do Internetu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (359-368)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu w Polsce i UE w kontekście unowocześniania spożycia. W latach 2008–2014 odnotowano znaczny postęp w dostępie do Internetu. W 2014 r. udział gospodarstw domowych w UE korzystających z Internetu wyniósł 81% (w Polsce 75%), co stanowiło wzrost o 21 pkt proc. w porównaniu z 2008 r. (o 27 w Polsce). Poziom dostępu do Internetu wśród gospodarstw domowych był zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich – od 96% w Holandii i Luksemburgu do 57% w Bułgarii. Rosnący dostęp do Internetu wspiera unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych, w: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
2.Grzega U. (2013), Unowocześnianie konsumpcji w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (maszynopis).
3.Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwer-sytet w Białymstoku, Białystok.
4.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
5.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
6.http://ec.europa.eu/eurostat (2015).