Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce

Autorzy: Sławomir Kotylak
UZZM w Lubinie / UZ
Słowa kluczowe: przemysł kreatywny gospodarka elektroniczna branża elektronicznej rozrywki Internet
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (369-382)

Abstrakt

Nie ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem technologii w ujęciu inżynieryjnym nastąpił bardzo mocny rozwój wszelkich powiązanych z tym dziedzin. Jedną z nich, jak pisze R. Florida (2002, 2005, s. 54), jest kreatywność, której rozwój dostarcza wartości o charakterze niematerialnym, znajdującym swoje materialne podłoże w produktach i usługach. Rynkową konsekwencją tego rozwoju jest powstanie sektora przemysłów kreatywnych. Sektor przemysłów kreatywnych jako element współczesnej gospodarki stanowi ciekawy przykład zastosowania teorii rozwoju potencjału społecznego i kulturowego w odniesieniu do prawideł ekonomii. Jednym z elementów tego sektora jest segment branży elektronicznej rozrywki. W artykule autor dokonał oceny stanu rozwoju wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki w Polsce w kontekście wykorzystania ich potencjału do rozwoju przemysłu kreatywnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport końcowy (2009) Ecorys, Warszawa.
2.Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemy-słów kreatywnych, w: Przemysł kreatywny – Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak., Wyd. MAjUS, Zielona Góra.
3.Caves R. (2003), Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, „The Journal of Economic Perspectives”, Vol. 17, No. 2, Spring, wersja elektroniczna: http://www.aysps.gsu.
4.Cunningham S. (2002), From cultural to creative industries: theory, industry, and policy implications, Media International Australia, Incorporating Culture & Policy.
5.Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, w: Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, red. S. Kotylak, J. Stankiewicz, Z. Binek, MAjUS, Zielona Góra.
6.Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
7.Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD, http://dx.doi.org/10.1787/ entrepreneur_aag-2013-en [dostęp 7.02.2015].
8.Fleming T. (2012), Best practice exchange, „The Guardian”, 20.08, wersja elektroniczna: http://www.guardian.co.uk/small-business-network/2012/sep/20/ exporting-to-new-markets-tom-fleming-creative-consultancy.
9.Florida R. (2002), The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York, tłum. pol.: 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, NCK, Warszawa.
10.Florida R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, New York.
11.Garnham N. (2005), From cultural to creative industries, „International Journal of Cultural Policy”, No. 11.
12.Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T. (2012), Sektor kre-atywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, raport z badań opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk.
13.Hartley J. (red.) (2005), Creative industries, Malden Mass., Blackwell Publishing.
14.Klasik A. (2010), Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykła-dzie Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-wicach, Katowice.
15.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny – nowa era twórczej równowagi, w: Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, red. S. Kotylak, J. Stankiewicz, Z. Binek, MAjUS, Zielona Góra.
16.Mackiewicz M. (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
17.Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovacs Z., Murie A. (2007), Accommodating creative knowledge. A literature review from a European perspective, AMIDSt, Am-sterdam.
18.Nowicki M. Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier kompu-terowych – na świecie i w Polsce, (2011) http://zif.wzr.pl/pim/ 2013_1_4_24.pdf [do-stęp 7.02.2015].
19.Raport z badania rynku sprzedaży książek, muzyki i multimediów w Polsce (2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
20.Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K. (2007), Poznań – faces the future. Pathways to creative and knowledge – based regions, AD-MIDSt, Amsterdam.
21.Stryjakiewicz T. (2008), Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitarnych, w: T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regio-nalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
22.Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. (2008), Sektor kreatywnej wiedzy w Poznaniu i powicie poznańskim w świetle wyników międzynarodowego projektu ba-dawczego ACRE, w: T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.