Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu

Autorzy: Mirosław Moroz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: determinanty rozwoju e-biznesu działanie 8.1 PO IG Networked Readiness Index
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (413-422)

Abstrakt

W artykule podjęto problem badawczy współzależności między implementacją działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a stopniem rozwoju e-biznesu, mierzonym miejscem Polski w odpowiednich składowych rankingu Net-worked Readiness Index. Wyniki badań obejmujących lata 2010–2013 wskazują, iż, generalizując, istnieje ujemna korelacja między analizowanym programem a pozycją Polski w przekroju wybranego miernika rankingu Networked Readiness Index.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
2.Bilbao-Osorio B., Dutta S., Lanvin B., The Global Information. Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data, World Economic Forum, www3.weforum.org/.../WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf.
3.Cimochowski G. i in. (2011), Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, BCG, Warszawa.
4.Dutta S., Jain A. (2003), The networked readiness of nations, The Global Information Technology Report 2002/2003, World Economic Forum, http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/GITR_2002_2003/GITR_NRI_02_03.pdf.
5.Komunikaty Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2009–2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://poig.parp.gov.pl /index/index/771
6.Mia I., Dutta S., Griger T. (2009), Gauging the Networked Readiness of Nations: Find-ings from the Networked Readiness, World Economic Forum, http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/elab/rightnav/documents/1.1_GaugingtheNetworkedReadinessofNations_000.pdf.
7.Osiecki A., Będzie kontrola projektów internetowych, „Rzeczpospolita”, 19.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie _kontrola_ projek-tow_internetowych.html.
8.The Global Information Technology Report 2014 data platform, World Economic Forum, 2015, http://www.weforum.org/global-information-technology-report-2014-data-platform.