Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin

Autorzy: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: model regresji wielorakiej Chiny poważne zagrożenia system RAPEX prognoza
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (423-432)

Abstrakt

System RAPEX służy szybkiej wymianie informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską na temat produktów powodujących zagrożenia dla konsumenta i podjętych wobec nich środków. Największy udział w notyfikacjach systemu RAPEX mają produkty pochodzące z Chin, pomimo podejmowania przez Komisję Europejską współpracy z władzami chińskimi, by zmniejszyć tę ilość. Prognoza przeprowadzona na podstawie modelu regresji wielorakiej, z uwzględnieniem czasu wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz wartości importu z Chin, wykazała, iż ilość tych notyfikacji w roku 2015 znów wzrośnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
2.Bertolini S. (2014), RAPEX facts and figures 2013. Complete statistic, SANCO, Brus-sels.
3.Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa.
4.Komisja Europejska (2005), 2004 RAPEX Report, European Commission, Brussels.
5.Komisja Europejska (2006), Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) 2005, European Commission, Brussels.
6.Komisja Europejska (2007), 2006 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
7.Komisja Europejska (2008), 2007 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
8.Komisja Europejska (2009), 2008 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
9.Komisja Europejska (2010), 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
10.Komisja Europejska (2011), 2010 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
11.Komisja Europejska (2012), 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
12.Komisja Europejska (2013), 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
13.Komisja Europejska (2014a), Bilateral cooperation, http://ec.europa.eu/consumers/ consumers_safety/international_cooperation/bilateral_cooperation/index_en.htm [9.09.2014].
14.Komisja Europejska (2014b), Eurostat. International trade detailed data (detail), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [22.08.2014].
15.Komisja Europejska (2014c), Rapid Alert System for non-food dangerous products (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex [2.09.2014].
16.Parlament Europejski i Rada (2001), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. L 11 z 15.1.2002, s. 4–17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, tom 06, s. 447–462.
17.Romanowski A. (2006), ‘RAPEX-CHINA’ Application, SANCO, Brussels.
18.United Nations (2003), Classification by Broad Economic Categories, Rev. 4, Depart-ment of Economic and Social Affairs, Statistical Division, New York.