Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego

Autorzy: Teresa Miś
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: obszary wiejskie region instytucje zarządzanie wiedzą fundusze UE
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (519-530)

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę oceny działań podejmowanych przez instytucje szczebla regionalnego na rzecz zarządzania wiedzą na obszarach wiejskich. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród instytucji, których jednym z najważniejszych zadań wynikających z regulacji prawnych jest transfer wiedzy. Instytucje te skupiały się głównie na poszerzaniu wiedzy mieszkańców wsi o możliwościach korzystania z funduszy UE, w tym perspektywach wsparcia w latach 2007–2013 na działalność pozarolniczą, poprawę jakości produkcji, wprowadzanie innowacji, przestrzeganie zasad ochrony środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Informacyjny (2014), Fundusze Europejskie w Polsce, nr 34.
2.Czudec A. (2009), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opra-cowania nr 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
3.Czyżewski A. (red.), (2007), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 57–89.
4.Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
5.Fazlagić J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Wyd. Difin, Warszawa.
6.Fic M. (2007), Zarządzanie wiedzą, mnogość teorii i niedostatek praktyki, w: J. Stan-kiewicz (red.), Wiedza – innowacyjność – zmiana, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
7.Hodgson G.M. (2003), The hidden persuaders: institutions and individuals in economic theory, „Cambridge Journal of Economic”, No 27(2), s. 159–175.
8.Hodgson G. (red.), (2007), The evolution of economic institutions, Edward Elgar Pub-lishing, Cheltenhan, UK, Northampton MA, USA.
9.Jan Paweł II (1991), Encyklika Centesimus Annus, Watykan.
10.Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
11.Ludwiczyński A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
12.Maier R. (2002), Knowledge management systems: information and communication technologies for knowledge management, Third Edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
13.Matysiak A. (2007), Instytucje nowej gospodarki, w: D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 27–36.
14.Miś T. (2011), Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach roz-drobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Monografie i Opracowania nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
15.North D.C. (1990), Institutions, institutional change and economic performace, Cam-bridge Uniwersity Press.
16.Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
17.Rastogi P.N. (2000), Knowledge Management and Intellectual Capital: The New Virtu-ous Reality of Competitiveness, „Human Systems Management”, Vol. 19,
18.No. 1, 2000, s. 39–49.
19.Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
20.Rydin Y., Falleth E. (2006), Networks and institutions in natural resource man-agement, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA.
21.Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie, PWE Warszawa.
22.Stiglitz J.E. (2000), Challenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economics Development, Villa Bording Workshop Series, The Institutional Foundations of a Mar-ket Economy.
23.Sveiby K.E. (2001), A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formu-lation, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 2, No. 4, s. 344–358.
24.Thurow L.C. (1999), Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in the Knowledge-Based Economy, Harper Business Press, New York.
25.Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking stock, looking Ahead, „Journal of Economic Literature”, No. 38(3), s. 595–613.