Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne

Autorzy: Andrzej Kobyliński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marcin Ludzia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: różnice kulturowe międzynarodowe zespoły projektowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (685-696)

Abstrakt

Trudność w sprawnej realizacji projektów informatycznych prowadzonych na rzecz klienta pochodzącego z kraju innego niż kraj producenta, jak również konieczność współpracy w międzynarodowym zespole osób różnej narodowości, a w związku z tym o różnych poglądach, przekonaniach i wartościach, stwarza kierownikom projektów dodatkowe utrudnienie. Znajomość różnic występujących pomiędzy różnymi kulturami i narodami może w dużym stopniu ograniczyć nieoczekiwanie pojawiające się konflikty, przez co przyczynić się do powodzenia projektu. Niniejszy artykuł opisuje obraz przedstawicieli różnych narodowości w oczach ich polskich współpracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmielecki M., Goetzen P., Hernes M. (2013), Międzykulturowe aspekty funkcjonowa-nia zespołów projektowych, w: T. Listwan (red.), Społeczne problemy zarządzania projektami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 11, część I, Łódź, s. 21–35.
2.Gadomska-Lila K., Rudawska A., Moszoro B. (2012), Rola lidera w zespołach wielo-kulturowych, w: K. Waniek (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, „Przedsię-biorczość i Zarządzanie”, tom XII, zeszyt 4, Łódź, s. 7–19.
3.Hoffmann T., Śnierzyński M. (2013), Komunikacja w wybranych kulturach bizneso-wych, w: J. Lichtarski (red.), Współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania. Przykłady i problemy zastosowań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 12, część III, Ostrów Wielkopolski, s. 23–30.
4.Rybiński K. (2014), Go Global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe, Helion, Gliwice.
5.Walter S. (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wy-dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
6.Winkler R. (2012), Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego, w: Ł. Sułkowski, M. Chmielecki (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 13, Łódź, s. 161–175.