Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji

Autorzy: E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: innowacje komunikacja wewnętrzna narzędzia komunikacji wewnętrznej
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (11-23)

Abstrakt

W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane formy oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej w kontekście pełnionych przez nią nowych ról, wynikających z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Celem opracowania jest dokonanie krytycznego osądu stosowanych rozwiązań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z ostatnich innowacji technologicznych – tj. Unified Communications (UC) – systemu ciągle jeszcze mało rozpoznanego i nieczęsto stosowanego w praktyce polskich przedsiębiorstw. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu, osobistych doświadczeniach oraz obserwacji podmiotów gospodarczych, a także na rozmowach z pracownikami różnych przedsiębiorstw prowadzonymi na przestrzeni ostatnich lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk A.I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing kla-syczny, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
2.Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa.
3.Baruk A.I. (2014), Wybrane aspekty marketingu holistycznego: perspektywa od-biorców, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
4.Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzędzie zarządzania w orga-nizacji zorientowanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
5.Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2013), Marketing wewnętrzny-korzyść czy strata dla przedsiębiorstwa?, Handel Wewnętrzny, t. III, maj–czerwiec.
6.Bratnicki M. (2001), Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, w: System infor-macji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
7.Cała firma w jednym palcu, Harvard Business Review Polska 2014, grudzień–styczeń.
8.Can It Help You Get More Done, http://www.mindtools.com/pages/article/new HTE_75.htm [dostęp: 10.01.2015].
9.Cornelissen J. (2010), Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
10.Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, Oficyna Wolters Kluwer busi-ness, Kraków.
11.Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się organizacji, „Przegląd Orga-nizacji” nr 3.
12.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008), Trust Management in Virtual Working Environments: Human Factors Perspective, Tay-lor & Francis Group CRC, New York.
13.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5.
14.Juszczyk M. (2014), Multitasking w komunikacji, „Wprost”, 30 listopada.
15.Jaśniok M. (2009), Problemy w komunikowaniu się zespołu, w: A. Całek, M. Ja-śniok, K. Kasperek i inni, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
16.Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
17.Mankins M., Brahm Ch., Caimi G. (2014–2015), To, czego najbardziej ci brak, „Harvard Business Review Polska”, grudzień–styczeń.
18.Microsoft Lync liderem w obszarze Unified Communications, http:/www.microsoft.
19.com/pl/news/Press/2014/Aug14/Microsoft Lync liderem.aspx [dostęp: 30.12.2014].
20.Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i na-rzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Aka-demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
21.Rosa R. (2013), Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i Baby Boomers, w: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych or-ganizacji i konsumentów, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 29, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
22.Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5.
23.Ważne narzędzie employer brandingu. Komunikacja wewnętrzna, http://www.
24.wizerunek-pracodawcy.com.pl/wazne-narzedzie-employer-brandingu-komunikacja-
25.wewnetrzna/#.VJSn8sAOA [dostęp: 19.12.2014].
26.Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
27.Żur A. (2013), Otwarta komunikacja wewnętrzna – imperatyw współczesnych or-ganizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.