Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom

Autorzy: Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania
Słowa kluczowe: wsparcie młodych przedsiębiorstw instytucje wsparcia biznesu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule odnosząc się do współczesnych trendów zarządzania oraz badań autora, wskazano znaczenie wsparcia merytorycznego w programach pomocy ukiemukowanych na młodych przedsiębiorców. Zasugerowano, że powinno ono dotyczyć m.in. takich zagadnień jak organizacje sieciowe, wirtualne czy model biznesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapital ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kre-atywnych. W: J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (red.), Przemysł kreatywny Ekonomia na styku kultury i biznesu (s. 89). Zielona Góra: MajUS s.c.
2.Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena.
3.Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 23-31.
4.Czaplewski, M. (2016a). E-commerce in Poland and Demnark - comparative analysis and devel-opment trends. The Business & Management Review, 7 (5), 399-403.
5.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marke-tingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674--681.
6.Dziembek, D. (2010). Poziomy informatyzacji organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka, R. Kucęba, W. Jędrzejczyk (red.), IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia (s. 79-89). Toruń: TNOIK.
7.Jabłoński, A. (2014). Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organi¬zacja Przedsiębiorstwa, 5, 22-23.
8.Kotylak S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa infor-macyjnego. Zeszyty Naukowe US, nr 544, Szczecin.
9.Kuczera, K. (2014a). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę ela-styczności firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Pro¬blemy Usług, 112, 351-359.
10.Kuczera, K. (2014b). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organiza¬cja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.
11.Kuczera, K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu - wnioski z badań. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 299- 308.
12.Mastalerz, M.W. (2016). Zwinne podejście do zarządzania wirtualnym zespołem projektowym.
13.W: Frączkowski K., Mastalerz M. W. i in., (red.), Zarządzanie zespołami projektowymi (s. 6-27). Warszawa: Texter.
14.Niemczyk, J. (2006). Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych.
15.Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 24.
16.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gli¬wice: Helion.
17.Pluta, A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu - szanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-dzania, 39 (4), 263-275.
18.Swacha, J. (2016). Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora techno¬logii informacyjnych na tle europejskich liderów. Przegląd Organizacji, I, 37-44.
19.Tarnawa, A, Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global
20.Entrepreneurship Monitor - Polska 2015. Warszawa: PARP, s. 10.
21.Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (2011). Szczecin: Urząd Miejski, s. 12. ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database ( 1O.O1.2017). Karta Młodego Przedsiębiorcy, kmp.nysa.pl/opis-programu (10.01.2017).