Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce

Autorzy: Tomasz Uryszek
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: zrównoważenie zadłużenie deficyt
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (269-278)
Klasyfikacja JEL: H72 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena stopnia zrównoważenia finansów największych miast w Polsce. Analizy wykonano dla siedmiu miast z największą liczbą mieszkańców (wg stanu na 2016 r.). Do badań wykorzystano testowanie długoterminowego ograniczenia budżetowego w kontekście schematu Ponziego (no-Ponzi condition). W pierwszej fazie badania wykorzystano dane historyczne z okresu 2007-2015. Następnie przeprowadzono takie same obliczenia oparte na danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych (WPF) tych miast. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem danych ex post wskazują, że wszystkie miasta były dale¬kie od zrównoważenia swoich finansów publicznych. Wyniki oszacowań przeprowadzonych na danych ex ante są o wiele bardziej optymistyczne. Z jednej strony podważa to wiarygodność WPF jako instrumentu zarządzania finansami samorządowymi, z drugiej - wskazuje, że badane miasta są w stanie generować nadwyżki pierwotne, lecz w praktyce okazują się one niewystarczające do pokrycia istniejących zobowiązań publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergman, U.M., Hutchison, M.M., Jensen, S.E.H. (2016). Promoting sustainable public finances in the European Union: the role of fiscal rules and government efficiency. European Journal of Political Economy, 44, 1-19.
2.Blanchard, O., Chouraqui, J.C., Hagemann, R.P., Sartor, N. (1990). The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question. OECD Economic Studies, 15, 7-36.
3.Buiter, W.H. (1985). A Guide to Public Sector Debt and Deficits. Economic Policy, I, 612-635. Burnside, C. (2000). Some Facts about the HP Filter. Pobrane z: World Bank Development Research Group http://www.duke.edu/~acb8/res/hpfilt3.pdf (10.05.2017).
4.Chen, P.-F. (2016). US fiscal sustainability and the causality relationship between government expenditures and revenues: a new approach based on quantile cointegration. Fiscal Studies, 2 (37), 301-320.
5.Do mar, E.D. (1944). The burden of the debt and the national income. American Economic Review, December, 798-827.
6.Fan, J., Arghyrou, M.G. (2012). UK Fiscal Policy Sustainability, 1955-2006. The Manchester School, 6 (81), 961-991.
7.Hamilton, J.D., Flavin, M.A. (1986). On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing. American Economic Review, 76, 808-819.
8.Martins-da-Rocha, V.F., Vailakis, Y. (2012). On Ponzi schemes in infinite horizon collateralized economies with default penalties. Annals of Finance, 4 (8), 455-488.
9.Neck, R. Sturm, J-E. (2008). Sustainability of public debt. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.
10.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorial¬nego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G., Magtibay-Ramos, N., Quising, P. (2006). Empirical assess¬ment of sustainability and feasibility of government debt: The Philippines case. Journal of Asian Economics, I (17), 63-84.
13.Uryszek, T. (2011). Saldo pierwotne a stabilność sektora finansów publicznych w wybranych kra¬jach Unii Europejskiej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (4), 93-102.
14.Uryszek, T. (2015). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. W: B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111-124). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Westerlunda, J., Prohl, S. (2010). Panel cointegration tests of the sustainability hypothesis in rich OECD countries. Applied Economics, li (42), 1355-1364.
16.Wigger, B.U. (2009). A note on public debt, tax-exempt bonds, and Ponzi games. Journal of Macroeconomics, 3 (31), 492-499.