Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych

Autorzy: Tomasz Smal
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania

Anna Dorobisz
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe ratownictwo medyczne współpraca transgraniczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (175-182)
Klasyfikacja JEL: H12 H75 I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę zwianą ze współpracą międzynarodową na płaszczyźnie ratownictwa medycznego w regionie transgranicznym. Przedstawiono system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz charakterystykę podstawowych aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia. W części badawczej przedstawiono wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z ekspertami oraz obserwacji własnych. W podsumowaniu ujęto wnioski oraz rekomendacje w zakresie usprawnienia analizowanego systemu w odniesieniu do powiatu zgorzeleckiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fakty i vizje 2010 (2010). Pobrane z: www.ern.cz (1.08.2017).
2.Griffin, R. (2016). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
3.Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 r. Prezentacja multimedialna. Pobrane z: www.powiatzgorzelecki. pl (1.08.2017).
4.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1997). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Protokół z XXV posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Pobrane z: www.mswia.gov.pl (1.08.2017).
6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1420.
7.Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014–2020 (2013). Jelenia Góra: AD-REM.
8.Umowa ramowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Dz.U. 2013, poz. 678.
9.Ustawa z 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2006, nr 191, poz. 1410, z późn. zm.
10.Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm.
11.Wachsmuth, J. (2010). Informacja nt. współpracy Służb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa. Pobrane z: www.ern.cz (1.08.2017).
12.Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego (2017). Wrocław: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
13.www.zozbogatynia.pl (1.08.2017).
14.Zawadzki, A. (2006–2007). Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
15.Zdulski, M. (2011). 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Jelenia Góra: AD REM.