Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rozwój regionów determinanty rozwoju regionalnego wielowymiarowa analiza porównawcza metoda Hellwiga
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (99-108)
Klasyfikacja JEL: C38 O18 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój regionalny jest jednym z częściej podejmowanych zagadnień prowadzonych badań nauko-wych. Ze względu na jego wielowymiarowy i złożony charakter oraz brak możliwości bezpośred-niego pomiaru, naukowcy zajmujący się problematyką badania rozwoju regionów przyjmują szereg merytoryczno-formalnych założeń, dotyczących między innymi zmiennych pełniących rolę determi-nant rozwoju badanych regionów. Celem artykułu jest określenie czy, i ewentualnie, jak duży wpływ na ostateczne wyniki badań rozwoju poszczególnych regionów ma dokonany wybór zmien-nych diagnostycznych. Prowadzonym analizom towarzyszy natomiast następująca hipoteza badaw-cza: dokonany wybór determinant rozwoju społeczno-ekonomicznego ma istotny wpływ na uzy-skane wyniki, charakteryzujące badany poziom rozwoju analizowanych regionów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. To-ruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2.Brol, R. (2009). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów krea-tywnych. W: J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (red.), Przemysł kreatywny – ekonomia na styku kultury i biznesu. Zielona Góra: Wydawnictwo MAjUS.
4.Czaplewski, M. (2011a). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 67, 20–26.
5.Czaplewski, M. (2011b). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej. W: H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 344–395). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
6.Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw – wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 42, 15–22.
7.Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologi informatycznych w przedsiębiorstwach wojewódz-twa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57 (cz. 1), 153–160.
8.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketin-gowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (t. 2), 674–681.
9.Holik, G., Nowak, Z., Prusek, A. (1999). Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospo-darczej województwa krakowskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krako-wie, 527, 53–73.
10.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Olejniczak, K. (2016). Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 1, 35–41.
13.Pięta-Kanurska, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na począt-ku XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083, 36–43.
14.Potoczna, I. (2006). Polska polityka regionalna na początku XXI wieku – aspekt teoretyczny. Bi-blioteka regionalisty, 1 (3), 86–92.
15.Prusek, A., Kudełko, J. (2009). Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000–2006 w świetle polityki spójności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, 46, 459–469.
16.Strahl, D. (2005). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Eu-ropejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083.
17.Szymla, Z. (2004). Podstawy rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1016, 62–67.
18.Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.
19.Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna Gospodarka, 6 (4), 111–122.