Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020

Autorzy: Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania

Waldemar Sługocki
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: innowacyjność gospodarka konkurencyjność program operacyjny Unia Europejska
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (169-182)
Klasyfikacja JEL: O30 O10 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje polskie doświadczenia w budowaniu konkurencyjnej gospodarki przy finansowym wsparciu środkami pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach krajowych programów operacyjnych. W tym kontekście rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia innowacja, następnie zaprezentowano potencjał polskiej gospodarki w przededniu integracji europejskiej, pro-ces planowania strategicznego oraz programy operacyjne w całości zorientowane na wsparcie tych elementów, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na wzrost innowacyjności rodzimych pod-miotów gospodarczych. W artykule zwrócono również uwagę na skalę środków finansowych przeznaczanych na wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki w poszczególnych okresach programowania, ewolucję celów i priorytetów oraz podmiotów zaangażowanych w realizację tych zagadnień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza (1997). Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej.
2.Bąkowski, A., Siemaszko, A., Snarska-Świderska, M. (2007). Jak zostać regionem wiedzy i inno-wacji. Warszawa: Twigger.
3.Górak, M. (2015). Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmio-tów gospodarczych. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ Krosno, 68, 31–55.
4.Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013 (2006). Warszawa: Minister-stwo Gospodarki Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycz-nych z almanachem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
5.Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku. W: B. Mikuła (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego w Krakowie.
6.Kraśnicka, T. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne. Studia Ekonomiczne, 136, 165–179.
7.Narodowy Plan Rozwoju 2004–2007 (2004). Warszawa: Rada Ministrów RP.
8.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
9.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
10.Program Operacyjny Inteligentny Rozwoju na lata 2014–2020 (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
11.Programowanie pespektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
12.Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006 (2004). Warszawa.
13.Sikora, J., Uziębło, A. (2013). Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 351–376.
14.Sługocki, W. (2005). Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
15.Śpionek, A. (2010). Innowacyjność – definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie. Łódź: Urząd Marszałkowski w Łodzi.