Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA

Autorzy: Michał Macibuch
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: System informatyczny ERP efektywność transport kolejowy
Data publikacji całości:2018-05-24
Liczba stron:8 (231-238)
Klasyfikacja JEL: H21 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy zastosowań systemów informa-tycznych klasy ERP (Enterpise Resorce Planning). W artykule przedstawiono podstawowe infor-macje dotyczące systemu ERP w Polskich Kolejach Państwowych Polskich Liniach Kolejowych. Szczególną uwagę zwraca się na kluczowe efekty wynikających z wdrożenia systemu ERP. Scha-rakteryzowano proces wdrażania tego systemu oraz realne oszczędności jakie z niego wynikają.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
2.Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W. (2004). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Borys, T. (2005). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
4.Dudycz, T., Brycz, B. (2006). Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1994–2004 – wstępne badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
5.Dziembek, D. (2010). Oprogramowanie dostarczane w formie usługi dla wspomagania działalności organizacji wirtualnej. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
6.Dziembek, D. (2014). System ERP w modelu SAAS w działalności przedsiębiorstw. Zakopane: XVII Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”.
7.Grabiński, T., Piecuch, L. (2012). Systemy informacyjne zarządzania. Kraków: Uniwersytet Eko-nomiczny w Krakowie.
8.Nowosielski, S. (2008). Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych.
9.W: T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wro-cław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
10.Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji.
11.W: T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.
13.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomi. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
15.Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE.
16.www.erp-view.pl (12.01.2017).
17.www.plk-sa.pl (18.01.2017).