Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek

Autorzy: Artur Stefański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe mikrojednostki prawo bilansowe
Data publikacji całości:2018-09-27
Liczba stron:10 (117-126)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu zmian zasad sprawozdawczych dla jednostek mikro na poziom ryzyka kredytowego, ocenianego na podstawie wybranych modeli punktowej oceny ryzyka. Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że zmiana zasad sprawozdawczych dla mikrojednostek utrudnia przeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego i powoduje pogorszenie tej oceny. W celu weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano studium przypadku, stosując trzy modele punktowej oceny ryzyka kredytowego. Wyniki analizy wskazują, że w każdym z zastosowanych modeli wynik oceny ryzyka uległ pogorszeniu, liczba przyznanych punktów była średnio o 10% gorsza niż przed zmianami zasad sprawozdawczych. Jest to konsekwencja większego zagregowania danych finansowych w sprawozdaniu finansowym mikrojednostek. Przyjęta w artykule hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz.U. EU L 182 z 29.06.2013r.
2.Nowak, E. (2016). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 819–828.
3.Przynoga, P. (2015). Badanie zdolności kredytowej na przykładzie przedsiębiorstwa ENEA S.A. Praca magisterka (niepublikowana), przygotowana pod opieką dra hab. J. Kubiaka. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
4.Saunders, A. (2001). Metody pomiaru ryzyka kredytowego – KMV, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
5.Stefański, A. (2007). Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
6.Stefański, A. (2010). Czynniki uwzględnianie w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 71, 133–142.
7.Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2014, poz. 1100.
8.Ustawa z 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2015, poz. 1333.
9.Wiatr, M.S. (2011). Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
10.Wójciak, M. (2007). Metody oceny ryzyka kredytowego. Warszawa: PWE.