Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Omnichannel jako nowoczesny model sprzedaży wielokanałowej

Autorzy: Joanna Drobiazgiewicz
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: omnichannel model sprzedaży e-biznes kanał sprzedaży
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (47-54)
Klasyfikacja JEL: D30 D40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę sprzedaży wielokanałowej. Na wstępie określono podstawowe oczekiwania nowoczesnych konsumentów w odniesieniu do procesu sprzedaży, co wskazuje na zasadność stosowania strategii wielokanałowej. Następnie nakreślono różnice pomiędzy modelami sprzedaży mutichannel, cross-channel oraz omnichannel. Końcową część artykułu poświęcono najbardziej nowoczesnej koncepcji sprzedaży wielokanałowe jaką jest omni-channel. Wskazano na różne definiowanie pojęcia omnichannel, a w dalszej części wskazano na znaczenie integracji kana-łów będącej podstawą tego modelu sprzedaży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beck, N., Rygl, D. (2015). Categorization of multiple channel retailing in Multi-,Cross-,and Omni Channel Retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 27.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2017). Role of the Sharing Economy in the Contemporary Economy. Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 27–36.
3.Czaplewski, M. (2016). E-commerce in Poland and Denmark – comparative analysis and develop-ment trends. The Business & Management Review, 7 (5).
4.Czaplewski, M. (2016a). E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena. Ekono-miczne Problemy Usług, 122.
5.Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 175–186.
6.Fairchild, A.M. (2014). Extending the network: Defining product delivery partnering preferences for omni-channel commerce. Procedia Technology, 16, 447–451.
7.Janssen, K. (2015). Essentials in the digital strategy. A comparison of digital strategies in B2C and B2B organizations. Pobrane z: https://lib.ugent.be/ (15.01.2018).
8.Kawa, A. (2017). Kształtowanie relacji z klientami w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Or-ganizacja i Kierowanie, 2 (176).
9.McCormick, H., Cartwright, J., Perry, P., Barnes, L., Lynch, S., Ball, G. (2014). Fashion retailing – past, present and future. Textile Progress, 46 (3), 227–321.
10.Mehta, R., Dubinsky, A.J., Anderson, R.E. (2002). Marketing channel management and the sales manager. Industrial Marketing Management, 31(5), 429–439.
11.Mosquera, A., Pascual, O., Ayensa, C.J. (2017). Understanding the customer experience in the age of omni-channel shopping. Icono, 14 (15/2), 166–185.
12.Piwowarczyk, M. (2016). Dlaczego, jak i co? Planowanie i strategia w omnichannel,
13.e-Commerce Polska: Jak wygląda wejście sklepu w model omnichannel? Pobrane z:
14.e-commercepolska.pl (15.01.2018).
15.Szpringer, W.(2012). Innowacyjne modele e-biznesu – perspektywy rozwojowe. Problemy Zarzą-dzania, 10 (38/3).
16.Szulc, R., Kobylański, A. (2014). E-biznes. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-nie, Wydawnictwo EXPOL.
17.Verhoefa, P.C., Kannanb, P.K., Inman, J.J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel RetailingIntroduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 91 (2).
18.Yee, P.M., Heutger, M. (2015). Omni-channel Logistics. A DHL perspective on implications and use cases for the logistics industry DHL Trend Research. Pobrane z: www.dhl.com (15.01.2018).