Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
(UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH W OPINIACH ZARZĄDZAJĄCYCH)

Autorzy: Mirosław Wasilewski
Warsaw University of Life Sciences

Joanna Żurakowska-Sawa
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa przemysłowe efektywność ekonomiczna czynniki efektywności ekonomicznej
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (5-18)
Klasyfikacja JEL: G31 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających, dotyczące uwarunkowań i czynników kształtujących efektywność ekonomiczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano spółki produkcyjne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad połowa respondentów wskazała, że warunki rynkowe determinują przede wszystkim tendencje i poziom efektywności ekonomicznej w ich przedsiębiorstwach. Mniejsze znaczenie w tym zakresie miały warunki wewnętrzne, występujące w przedsiębiorstwie, związane m.in. z zarządzaniem, organizacją, technologią i sprzedażą. Różnorodność opinii respondentów, dotyczących znaczenia poszczególnych czynników w kształtowaniu poziomu efektywności ekonomicznej wskazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem w tym zakresie ma charakter złożony
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2.Bień, W. (1992). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
3.Caves, R. (1992). Determinants of Technical Efficiency in Australia. In: R. Caves (ed.), Industrial Efficiency in Six Nations, pp. 241–272. Cambridge: MIT Press.
4.Caves, R., Barton, D. (1990). Effciency in US: Manufacturing Industries. Cambride: MIT Press.
5.Chrzanowski, M. (2011). Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 46, pp. 359–367.
6.Czechowski, L. (1997). Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2010). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
8.Dąbrowski, J. (2012). Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, The Accounting Review, 6 (86), pp. 1969–1994.
10.Duraj, J., Sajnóg, A. (2011). Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Gabrusiewicz, W. (1992). Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarcze rynkowej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
12.Głodziński, E. (2014). Efektywność ekonomiczna-dylematy definiowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Z. 73, pp. 155–167.
13.Górka, M., Źródło-Loda, M., Rogowska, A. (2016). Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw pp. 67–82.
14.Grzesiak, S. (1997). Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Gumbau-Albert, M., Maudos, J. (2002). The determinants of effciency: the case of the Spanish industry. Applied Economics, 34, pp. 1941–1948.
16.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Lovell, C.A.K. (1993). Production frontiers and productive efficiency. In: H.O. Fried, C.A.K. Lovell and S.S. Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications (pp. 3–67). Oxford: Oxford University Press.
18.Matwiejczuk, R. (2010). Efektywność – próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11, pp. 27–31.
19.Melich, A. (1980). Efektywność gospodarowania. Istota-metody-warunki. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
20.Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, pp. 53–66.
21.Pasieczny, L., Więckowski, J. (1987). Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
22.Petrozolin-Skowrońska, B. (ed.) (1997). Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Volume 6. S–Z. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Polaczek, R. (2008). Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa – na podstawie Kompanii Piwowarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 6, pp. 101–114.
24.Poniatowska-Jaksch, M., Sobiecki, R. (2015). Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
25.Pszczołowski, T. (1982). Dylematy sprawnego działania. Warsaw: Wiedza Powszechna.
26.Rolbiecki, R. (2011). Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 41, pp. 7–20.
27.Sala-i-Martin, X. (2010). The Global Competitiveness Index 2010-2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis. In: K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
28.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
29.Skorupka, S. (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego. R/Ż. Warsaw: Wiedza Powszechna.
30.Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (ed.) (1968). Mały Słownik Języka Polskiego. Warsaw: PWN.
31.Winkler, R. (2010). Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, pp. 103–115.
32.Zwolińska, J. (2011). W jaki sposób prawidłowo budować system finansowy. Dziennik Gazeta Prawna, 3 March.