Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych

Autorzy: Marta Szaja
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Magdalena Ślebocka
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: wspólnoty lokalne partycypacja społeczna rewitalizacja samorząd terytorialny
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (309-320)
Klasyfikacja JEL: R11 R51 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest sposób gospodarowania i ożywiania zdegradowanej tkanki miejskiej przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych odbiorców. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie wspólnoty lokalne mają wpływ na przebieg procesów rewitalizacyjnych w mieście. W konkluzjach wskazano na potrzebę podejmowania nieustannych działań zwiększających liczbę aktywnych grup lokalnych podmiotów w programie rewitalizacji. Gwarantuje to bowiem jego skuteczność i utrzymanie pożądanego efektu w dłuższej perspektywie. W toku prac badawczych wykorzystano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę ekonomiczną, metody indywidualnych przypadków, techniki obserwacji zewnętrznej i techniki badań dokumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barański, M., Kantyka, S., Kubas, S., Kuś, M. (2007). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
2.Belniak, S. (2009). Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
3.BIP Łódź (2017). Pobrane z: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/ inwestycje/program-zielone-podworka/ (25.06.2018).
4.Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ (2016). Gminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+, s. 106. Pobrane z: https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/1462240/ Gminny%20Program%20Rewitalizacji%20miasta%20%C5%81odzi%20%28%2028%20wrze%C5%9Bnia%20 2016%29/e1e3de39-31d5-42f4-9bc4-b19b8be0bd08?t=1481885513831 (20.06.2018).
5.Centrum Wiedzy (2014). Pobrane z: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/p_8245_ f5a26cff.pdf (25.06.2018).
6.Centrum Wiedzy (2018). Program Animacyjny – Mikrodziałania i mikrowsparcia. Pobrane z: http:// centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/animacyjny/ (20.06.2018).
7.DiverCITY2 (2016). Pobrane z: https://www.slideshare.net/Wroclawska_Rewitalizacja/divercity2-ebook-pl (26.06.2018).
8.Gagacka, M. (2003). Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych. W: A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999–2001 (s. 326–327). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
9.Gliński, P., Palska, H. (1997). Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej. W: A. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu (s. 365). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
10.GUS (2018). Baza demografia. Pobrane z: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables. aspx (25.06.2018).
11.LUDA-Team (2006). LUDA E-compendium: Handbook E3. A community-based approach to sustainable urban regeneration: the key role of participation and futures workshops. School of the Built Environment, Napier University, Edinburgh and the Futures Academy at Dublin Institute of Technology.
12.Opus (2018). Pobrane z: http://opus.org.pl/ (26.06.2018).
13.Pająk, K. (2007). Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
14.Parry, G., Moyser, G., Day, N. (1992). Political Participation and Democracy in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
15.Parysek, J.J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
16.Pirveli, M. (2008). Rewitalizacja przestrzeni wytworzonej społecznie. W: M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto – wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 26–34). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).
17.Sadowska, B. (2010). Gospodarka mieszkaniowa w gminach – aspekty finansowe i organizacyjne. W: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie (s. 411–422). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
18.Sikora, J. (2001). Lokalne układy społeczne. W: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania (s. 78). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
19.Sinning, H., Scholles, F. (2001). Weitergehende Formen der Partizipation in der Stadtplanung. W: D. Fürst, F. Scholles (Hrsg), Handbuch Theorien + Methoden der Raum- und Umweltplanung, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur (s. 361–368). Dortmund: Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur.
20.Słodczyk, S. (2003). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie, 298, 109–110.
21.Smagacz, M. (2008). Rewitalizacja – o tęsknocie za utopią. W: M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto – wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 11–12). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).
22.Swianiewicz, A., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004). Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
23.Szaja, M. (2016). Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Ślebocka, M. (2018). Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Ekonomiczne Problemy Usług, 12, 257–268.
25.UM Łódź (2018). Pobrane z: http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/rewitalizacja_ obszarowa_centrum_lodzi/ (25.06.2018).
26.Ustawa z 9.10.2015 o rewitalizacji. Dz.U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.