Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni

Autorzy: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Izabela Grajek-Czabajska
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: produkt turystyczny rozwój miasta samorząd terytorialny
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (333-343)
Klasyfikacja JEL: L26 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym zadaniem samorządu terytorialnego jest racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Proces ten obejmuje zarówno tworzenie określonych dóbr i usług, jak też właściwe ich użytkowanie. Przedstawione opracowanie jest próbą zainicjowania dyskusji na temat problemów zarządzania produktem turystycznym (rozumianym jako oferta danej jednostki samorządowej) oraz wskazania roli samorządu terytorialnego w tym zakresie. Przedmiotem rozważań są zadania jednostek samorządowych podejmowanych na rzecz rozwoju produktu turystycznego. Celem opracowania była identyfikacja, analiza i ocena działań organów samorządu terytorialnego. Jako przykład przedstawiono miasto Gdynia. Na tle potencjału miasta i możliwości realizacji zadań samorządu terytorialnego związanych z rozwojem turystyki przedstawiono działania podejmowane w tym zakresie oraz poddano je ocenie branży turystycznej prowadzącej swoją działalność na terenie tego miasta. Całość badań terenowych przypadła na 2018 rok. Badania wykonane były metodą sondażu diagnostycznego. Zrealizowany został wywiad z pracownikiem urzędu miasta w Gdyni oraz badanie ankietowe z przedstawicielami branży turystycznej – 67 podmiotów przedstawiło swoją opinię na temat działań podejmowanych przez samorząd lokalny. Wyniki przeprowadzonych badań poddano analizie statystycznej, a następnie wysunięto wnioski. Z badania ankietowego wynika, że respondenci doceniają wsparcie ukierunkowane na przedsiębiorców i korzystają z niego, jednocześnie jednak przedstawiciele branży nisko oceniają zaangażowanie władz w rozwój turystyki. Podejmowane działania są okazjonalne i nie wykorzystują potencjału miasta
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bednarczyk, M. (2011). Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach. Warszawa: CeDeWu.
3.Domański, T. (1997). Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów (s. 19−31). Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki.
4.Florek, M. (2006). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo AEP.
5.Glińska, E. (2011). Sposoby badania wizerunku miejsca. Samorząd Terytorialny, 11, 33–44.
6.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Gryszel, P. (2010). Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (s. 608–625). Warszawa: PWE.
8.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2004). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
9.Kapera, I. (2016). Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
10.Kizielewicz, J. (2013). Kreowanie marki i wizerunku miasta Gdynia jako morskiej destynacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 9 (58), 242–254.
11.Komorowski, J. (2006). Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, I (206), 44–55. Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu. Zeszyty Naukowe US. Ekonomiczne Problemy Usług, 881 (118), 211–223.
13.Marak, J. (1993). Marketingowa strategia rozwoju gminy – koncepcja metodologiczna. W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (s. 169–171). Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
14.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13–29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Noworól, A. (1998). Instrumenty zarządzania rozwojem miasta. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
18.Noworól, A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.Panasiuk, A. (red.) (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Rapacz, A. (2013). Oddziaływanie jednostek samorządu lokalnego na rozwój turystyki w powiecie jeleniogórskim. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 915–924). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
21.Rapacz, A., Jaremen, D. (2012). Rola dokumentów planistycznych w sterowaniu rozwojem turystyki w gminach turystycznych. Zeszyty Naukowe US. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 281–295.
22.Raszkowski, A. (2013). Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej. Zeszyty Naukowe US. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 775 (30), 225–234.
23.Smalec, A. (2014). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119–128.
24.Smoleński, M. (2012). Modelowanie przestrzeni turystycznej peryferyjnych regionów turystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 4 (1), 64–91 [za:] Dredge, D. (1999). Destination planning and design. Annals of Tourism Research, 26, 772–791.
25.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
26.Statistical Yearbook (2016). Statistical Yearbook of Gdynia City. Gdańsk: Statistical Office. Pobrane z: file:///C:/Users/Asus-R558U/Downloads/RocznikGdyni2016.pdf (15.05.2018).
27.Strategia Rozwoju Gdyni (2017). Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030. Pobrane z: http://2030.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/strategia%20rozwoju%20miasta%20gdyni%202030_folder.pdf (20.05.2018).
28.Studzieniecki, T. (2016). An international political region as a tourist destination – a case study of the Visegrad Group. W: V. Klímová, V. Žítek (red.), 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings (s. 969–976). Brno: Masarykova Univerzita.
29.Szewczyk, I. (2011). Rola przestrzeni turystycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: problemy jej funkcjonowania (s. 37–44). Jelenia Góra: Wydawnictwo AD REM.
30.Szromnik, A. (1996). Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. Samorząd Terytorialny, 3, 3–19.
31.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny: miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
32.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 18–41). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
33.Urbanyi-Popiołek, I. (2014). Cities Cruise industry in the City of Gdynia, the implications for sustainable logistic services and spatial development. W: 1st International Conference Green Cities 2014 – Green Logistics for Greener (s. 342–350). Procedia – Social and Behavioral Sciences. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
34.Wanagos, M. (2010). Rola działań marketingowych samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie województwa pomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 109, 109–118.
35.Włodarczyk, B. (2011). Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną. Turyzm, 21 (1–2), 59–66.
36.Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014). Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 826 (3), 315–323.