Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 25 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014

20 (7-26) Ryszard Barczyk More
2.

Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych

26 (27-52) Bożena Borkowska, Bożena Klimczak More
3.

Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych

13 (53-65) Sławomir Czetwertyński More
4.

Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu

13 (67-79) Ireneusz Dąbrowski More
5.

Analiza wektorowa przedsiębiorstwa

12 (81-92) Janusz Dworak More
6.

Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013

15 (93-107) Małgorzata Fronczek More
7.

Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych

15 (109-123) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak More
8.

Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

18 (125-142) Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek More
9.

Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami

18 (143-160) Robert Kruszewski More
10.

Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie

17 (161-177) Dorota Kuder More
11.

Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach

19 (179-197) Dorota Kuder More
12.

Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013

20 (199-218) Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski More
13.

Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej

21 (219-239) Ewa Lechman More
14.

Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty

13 (241-253) Marta Maier More
15.

Przegląd miar ryzyka systemowego

16 (255-270) Katarzyna Marton-Gadoś More
16.

Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego

10 (271-280) Maciej Miszewski More
17.

Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego

16 (289-304) Krystian Mucha More
18.

Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku

14 (305-318) Beniamin Noga, Marian Noga More
19.

Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej

13 (319-331) Mariusz Nyk More
20.

Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

13 (333-345) Aleksandra Podwysocka More
21.

Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014

17 (347-363) Krystyna Przybylska More
22.

Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów

18 (365-382) Marta Sordyl More
23.

Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza

16 (383-398) Michał Sosnowski More
24.

Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności

13 (399-411) Stanisław Swadźba More
25.

Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki

20 (413-432) Iwona Świeczewska More
26.

Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego

16 (433-448) Marika Świeszczak More
27.

Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek

13 (449-461) Grażyna Węgrzyn More
28.

Wpływ wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej na rolnictwo

16 (463-478) Barbara Wieliczko More
29.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe

16 (479-494) Gabriela Wronowska More
30.

Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna

14 (495-508) Urszula Zagóra-Jonszta More
31.

Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie

13 (509-521) Arkadiusz Żabiński More