Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 35 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku


(Integration of intermodal processes and technologies as a factor in the implementation of the New Silk Road concept)
14 (7-20) Damian Bonk More
2.

Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)


(The use of electronic consigment note e-CMR)
12 (21-32) Mateusz Dziechciarz More
3.

European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej


(European Electronic Toll Service as a tool of interoperabiity of the toll road systems in the European Union)
10 (33-42) Sylwia Kowalska More
4.

Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce


(Conditions and development of carsharing services in Poland)
11 (43-53) Artur Pomianowski More
5.

Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym


(Modern solutions in the field of city logistics in public transport)
8 (55-62) Ewa Puzio More
6.

Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce


(Problems of electromobility development in Poland)
16 (63-78) Dagmara Zaniewska-Zielińska More