Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 25 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014

20 (7-26) Ryszard Barczyk Więcej
2.

Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych

26 (27-52) Bożena Borkowska, Bożena Klimczak Więcej
3.

Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych

13 (53-65) Sławomir Czetwertyński Więcej
4.

Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu

13 (67-79) Ireneusz Dąbrowski Więcej
5.

Analiza wektorowa przedsiębiorstwa

12 (81-92) Janusz Dworak Więcej
6.

Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013

15 (93-107) Małgorzata Fronczek Więcej
7.

Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych

15 (109-123) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak Więcej
8.

Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

18 (125-142) Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek Więcej
9.

Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami

18 (143-160) Robert Kruszewski Więcej
10.

Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie

17 (161-177) Dorota Kuder Więcej
11.

Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach

19 (179-197) Dorota Kuder Więcej
12.

Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013

20 (199-218) Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski Więcej
13.

Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej

21 (219-239) Ewa Lechman Więcej
14.

Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty

13 (241-253) Marta Maier Więcej
15.

Przegląd miar ryzyka systemowego

16 (255-270) Katarzyna Marton-Gadoś Więcej
16.

Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego

10 (271-280) Maciej Miszewski Więcej
17.

Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego

16 (289-304) Krystian Mucha Więcej
18.

Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku

14 (305-318) Beniamin Noga, Marian Noga Więcej
19.

Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej

13 (319-331) Mariusz Nyk Więcej
20.

Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

13 (333-345) Aleksandra Podwysocka Więcej
21.

Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014

17 (347-363) Krystyna Przybylska Więcej
22.

Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów

18 (365-382) Marta Sordyl Więcej
23.

Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza

16 (383-398) Michał Sosnowski Więcej
24.

Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności

13 (399-411) Stanisław Swadźba Więcej
25.

Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki

20 (413-432) Iwona Świeczewska Więcej
26.

Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego

16 (433-448) Marika Świeszczak Więcej
27.

Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek

13 (449-461) Grażyna Węgrzyn Więcej
28.

Wpływ wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej na rolnictwo

16 (463-478) Barbara Wieliczko Więcej
29.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe

16 (479-494) Gabriela Wronowska Więcej
30.

Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna

14 (495-508) Urszula Zagóra-Jonszta Więcej
31.

Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie

13 (509-521) Arkadiusz Żabiński Więcej