Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: innowacja region przemysł wielkość przedsiębiorstwa system
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (23-36)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Etap transformacji, który związany jest ze zmianami struktury wielkości i własności przedsiębiorstw, oddziałuje na procesy gospodarcze oraz może wpływać na działalność innowacyjną na poziomie regionalnym. W artykule zostały zaprezentowane autorskie badania przeprowadzone na łącznej grupie 1422 przedsiębiorstw przemysłowych za lata 2004–2006 i 2010–2012 na terenie województwa śląskiego, które dotyczyły ewolucji innowacyjności w systemie przemysłowym. Celem nadrzędnym artykułu jest zestawienie i komparatystyka wyników badań aktywności śląskiego systemu przemysłowego w zakresie aktywności innowacyjnej w dwóch okresach, z uwzględnieniem charakteru zmian w kontekście wielkości i własności przedsiębiorstw. Metodyczną stroną analiz była regresja probitowa, ponieważ przyjęte zmienne zależne miały charakter jakościowy. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę, że odpowiedzialność za rozwój ekonomiczny w regionie przesunął się w badanym okresie w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw, przy pozytywnym, ale słabnącym wpływie dużych. Jednocześnie mniej powszechne, ale również istotne i rosnące znaczenie w zakresie implementacji nowych technologii można przypisać podmiotom mającym zagraniczny udział w strukturze kapitału. Zarządzający krajowymi mikropodmiotami cechują się wyraźnie niższym poziomem skłonności do podejmowania ryzyka innowacyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BMWi (2002). Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeits-plätze, Innovationspolitik. Bergheim: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
2.Capello, R. (1999). Spatial transfer of knowledge in high technology milieux. Learning versus collective learning process. Regional Studies, 33, 353–365.
3.CASE (2005). Sieci innowacji w polskiej gospodarce – stan obecny i perspektywy rozwoju, 60. Warszawa: CASE.
4.Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
5.Edquist, Ch., McKelvey, M. (2000). Introduction. W: Ch. Edquist, M. McKelvey (red.), Systems of Innovation. Growth, Competi-tiveness and Employment (s. 1–39). Cheltenham: Edward Elgar.
6.Herrera, L., Sanchez-Gonzalez, G., Bravo, E. (2010). Firm size and innovation policy. Working Paper on XX Congreso Nacional de Acede. Granada.
7.Huggins, R. (1995). Competitiveness and the global region. The role of networking. Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on „Regional Futures. Past and Present, East and West”, Mass. Gothenburg.
8.Janasz, W. (2000). Proces innowacyjny i jego specyficzne cechy. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjnej przedsiębiorstw (s. 159–201). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD, Eurostat.
10.Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
12.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. Tom 2. Kraków: Statsoft.
13.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
16.Świadek, A. (2014). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 1 (269), 121–139.
17.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012a). Wielkość przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna regionalnego systemu przemysłowego w województwie wielkopolskim w latach 2009–2011. W: T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki (s. 339–349). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
18.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012b). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 717. Ekonomiczne Problemy Usług, 93, 253–258.
19.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2012c). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 201–220.
20.Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2013). Aktywność innowacyjna a wielkość przedsiębiorstw w systemie przemysłowym Małopolski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 634–643.
21.Welfe, A. (1988). Ekonometria. Warszawa: PWE.