Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności

Autorzy: Waldemar Glabiszewski
dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe: potencjał absorpcyjny innowacyjność transfer technologii
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (37-52)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wbrew powszechnie wyrażanym opiniom transfer dostępnych w otoczeniu technologii jako forma rozwoju przedsiębiorstwa może być źródłem znaczących innowacji. Te w dużej mierze są jednak uwarunkowane zdolnościami przedsiębiorstwa do absorpcji nowych technologii. W niniejszym opracowaniu autor, opierając się na wynikach badań własnych, podejmuje próbę oceny wpływu stopnia rozwoju potencjału absorpcyjnego działających w Polsce przedsiębiorstw finansowych na poziom ich innowacyjności. Realizacja tego celu pozwala wykluczyć nasuwającą się wątpliwość, według której wzrost zdolności absorpcyjnych wyrażający się m.in. w zdobywanym doświadczeniu nie tyle prowadzi do założonych w teorii zarządzania wiedzą kolejnych innowacji, ile wręcz przeciwnie, do rutyny ograniczającej kreatywność, a w konsekwencji oryginalność zmian wprowadzanych w następstwie transferu wiedzy i technologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bennasi, M., Greve, A., Harkola, J. (1999). Looking for a Network Organization. The case of GESTO. Journal of Market Focused Management, 3 (45), 205–229.
2.Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity. A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 1 (35), 128–152.
3.Dolny, E., Osińska, M. (2009). Statystyka opisowa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
4.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
5.Evans, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.
6.Glabiszewski, W. (2016). Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
7.Glabiszewski, W., Zastempowski, M. (2016). The ability to assimilate technology as a source of competitive advantage of financial companies in Poland. Journal of Competitiveness, 4 (8), 61–71.
8.Miles, J.A. (2012). Management and organization theory. San Francisco: Jossey-Bass Reader.
9.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Todorova, G., Durisin, B. (2007). Absorptive capacity. Valuing a reconceptualization. Academy of Management Review, 3 (32), 774–786.
12.Tourangeau, R., Conrad, F.G., Couper, M.P. (2013). The science of web surveys. Oxford: Oxford University Press.
13.Trott, P. (2008). Innovation management and new product development. Harlow: Prentice Hall.
14.Wasilewska, E. (2008). Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
15.Wilson, J. (1999). Different industries and different customer values require different resources. Towards the marriage of strategic positioning theory and the resource-based view of the firm. W: M.A. Hitt, P.G. Clifford, R.D. Nixon, K.P. Coyne (red.), Dynamic strategic resources. Development, diffusion and integration (s. 129–164). Chichester: John Wiley & Sons.
16.Zahra, S.A., George, G. (2002). Absorptive capacity. A review, reconceptualization, end extension. Academy of Management Review, 2 (27), 185–203.